Tongan Bible (Revised West Version) Saame 143
143
1 ʻOku kole ʻa Tevita kia Sihova ke ne fakamaau ia ʻi he ʻofa. 3 ʻOku ne fakahā ʻa ʻene ngaahi mamahi. 5 ʻOku ne fakamālohi ʻene tui ʻi he fakalaulauloto mo e lotu. 7 ʻOku ne kole ke maʻu ʻae ʻofa, 9 Mo e fakamoʻui, 10 Mo e māʻoniʻoni, 12 Pea ke ʻauha ʻa hono ngaahi fili.
Ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, fanongo ki heʻeku lotu,
fakafanongo ki heʻeku ngaahi lotu tāumaʻu:
pea ʻi hoʻo moʻoni mo hoʻo māʻoniʻoni, ke ke talia au.
Pea ʻoua naʻa ke fakamaauʻi hoʻo tamaioʻeiki:
koeʻuhi ʻe ʻikai tonuhia ʻi ho ʻao ha tangata moʻui ʻe tokotaha.
He kuo fakatanga hoku laumālie ʻe he fili;
kuo ne taaʻi hifo ʻeku moʻui ki he kelekele;
kuo ne pule ke u nofo ʻi he poʻuli,
ʻo hangē ko kinautolu kuo fuoloa ʻenau mate.
Ko ia kuo taʻomia ai ʻa hoku laumālie;
kuo lala hoku loto ʻiate au.
‌ʻOku ou manatu ki he ngaahi ʻaho ʻi muʻa;
ʻoku ou fakalaulauloto ki hoʻo ngāue kotoa pē;
ʻoku ou fifili ki he ngāue ʻa ho nima.
‌ʻOku ou mafao atu hoku nima kiate koe:
ʻoku holi ʻa hoku laumālie kiate koe,
ʻo hangē ko e fonua fieinua.
Sila.
‌ʻE Sihova, ʻafio vave kiate au:
kuo vaivai ʻa hoku laumālie:
ʻoua naʻa fufū ho fofonga ʻiate au,
telia naʻaku tatau mo kinautolu ʻoku nau ʻalu hifo ki he luo.
Ke ke fakatokangaʻi au ke u fanongo ki hoʻo ʻaloʻofa ʻi he pongipongi;
he ʻoku ou falala kiate koe:
fakaʻilo mai kiate au ʻae hala ʻaia ʻoku totonu ke u ʻalu ai;
he ʻoku ou hiki hake hoku laumālie kiate koe.
Fakamoʻui au, ʻE Sihova, mei hoku ngaahi fili:
ʻoku ou hola kiate koe ke fakafufū au,
10 Akonakiʻi au ke u fai ki ho finangalo;
he ko koe ko hoku ʻOtua;
tuku ke tataki au ʻe ho Laumālie lelei,
ki he fonua ʻoe angatonu.
11 ‌ʻE Sihova, fakamoʻui au koeʻuhi ko ho huafa:
koeʻuhi ko hoʻo māʻoniʻoni ke ke ʻomi hoku laumālie mei he mamahi.
12 Pea ʻi hoʻo ʻaloʻofa ke ke motuhi hoku ngaahi fili,
mo fakaʻauha ʻakinautolu ʻoku nau fakamamahi ki hoku laumālie: he ko hoʻo tamaioʻeiki au.