137
1 Ko e loto maʻu ʻae kakai Siu ʻi heʻenau pōpula. 7 Ko e fakamalaʻia ʻa ʻItomi mo Papilone ʻe he palōfita.
Naʻa mau nofo ki lalo ʻi he veʻe vaitafe ʻo Papilone,
ʻio, naʻa mau tangi ʻi heʻemau manatu ki Saione.
Naʻa mau tautau ʻemau ngaahi haʻape,
ʻi he ngaahi uilou ʻi he lotolotonga ʻo ia.
He naʻe fekauʻi ai ʻekinautolu naʻa nau fakapōpulaʻi ʻakimautolu ke mau hiva;
pea ko kinautolu naʻe fakaʻosiʻosi ʻakimautolu naʻa nau fekau ke mau fiefia,
ʻonau pehē, “Hiva mai kiate kimautolu ʻi he ngaahi hiva ʻo Saione.”
‌ʻE fēfē ʻemau hiva ʻaki ʻae hiva ʻa Sihova ʻi he fonua ʻoe muli?
Kapau te u fakangalongaloʻi koe, ʻE Selūsalema,
tuku ke ngalo ʻi hoku nima toʻomataʻu hono faiva.
Kapau ʻe ʻikai te u manatu kiate koe, tuku ke pikitai ʻa hoku ʻelelo ki hoku ʻaoʻingutu;
ʻo kapau ʻe ʻikai te u hiki māʻolunga hake ʻa Selūsalema ʻi hoku fungani fiefiaʻanga.
Manatu, ʻE Sihova, ki he fānau ʻa ʻItomi,
ʻi he ʻaho ʻo Selūsalema;
naʻa nau pehē, “Fakaʻauha ia!
Fakaʻauha ia, ʻo aʻu ki hono tuʻunga!”
‌ʻE ʻofefine ʻo Papilone, ʻe fakaʻauha koe;
ʻe monūʻia ia, ʻaia te ne totongi kiate koe,
ʻo hangē ko hoʻo fai kiate kimautolu.
‌ʻE monūʻia ia,
ʻaia te ne toʻo ʻo laiki hoʻo fānau iiki ki he maka.