Tongan Bible (Revised West Version) Saame 132
132
1 ʻOku fakahā ʻe Tevita ʻi heʻene lotu ki he ʻOtua ʻa ʻene tokanga lahi ki he puha ʻoe fuakava. 9 Ko ʻene lotu ʻi he hiki ʻae puha ʻoe fuakava, 11 Mo ʻene lea ʻaki ʻae ngaahi talaʻofa ʻae ʻOtua.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
‌ʻE Sihova, ke ke manatu kia Tevita, mo ʻene mamahi kotoa pē:
‌ʻA ʻene fuakava kia Sihova, mo ʻene lea fakapapau ki he ʻOtua mālohi ʻa Sēkope;
“Ko e moʻoni ʻe ʻikai te u ʻalu ki hoku fale nofoʻanga,
pe ʻalu hake ki hoku mohenga;
‌ʻE ʻikai te u tuku ʻae mohe ki hoku mata,
pe ko e tulemohe ki hoku laumata,
Kaeʻoua ke u ʻilo ha potu moʻo Sihova, ko e ʻafioʻanga ki he ʻOtua mālohi ʻo Sēkope.”
Vakai, naʻa tau fanongo ki ai ʻi ʻEfalata:
pea naʻa tau ʻilo ia ʻi he ngaahi ngoue ʻoe vao.
“Te tau hū ki hono ngaahi fale fehikitaki:
te tau lotu ʻi hono tuʻunga vaʻe.”
Tuʻu hake, ʻE Sihova, ki ho mālōlōʻanga;
ʻa koe, mo e puha ʻoe fuakava ʻo ho mālohi.
Ke kofuʻaki ʻe hoʻo kau taulaʻeiki ʻae angatonu;
pea ke kalanga ʻi he fiefia ʻa hoʻo kakai māʻoniʻoni.
10 Koeʻuhi ko hoʻo tamaioʻeiki ko Tevita,
ʻoua naʻa ke fakatafoki ʻae mata ʻo hoʻo pani.
11 Kuo fuakava ʻa Sihova ʻi he moʻoni kia Tevita;
ʻe ʻikai te ne liliu mei ai;
“Te u fokotuʻu ki ho nofoʻa ʻae fua ʻo ho sino.
12 Kapau ʻe fai ʻe hoʻo fānau ki heʻeku fuakava
mo ʻeku fakamoʻoni ʻaia te u ako kiate kinautolu,
ʻe nofo foki ʻenau fānau ʻi ho nofoʻa fakaʻeiʻeiki ʻo lauikuonga.”
13 He kuo fili ʻe Sihova ʻa Saione;
kuo ne finangalo ki ai ko hono ʻafioʻanga.
14 “Ko hoku mālōlōʻanga eni ʻo taʻengata:
te u nofo ʻi heni; he naʻaku finangalo ki ai.
15 Ko e moʻoni te u tāpuaki lahi hono meʻakai:
te u fakamākona ʻa hono kau masiva ʻaki ʻae mā.
16 Te u fakakofu foki ʻene kau taulaʻeiki ʻaki ʻae fakamoʻui:
pea ko ʻene kau māʻoniʻoni tenau kalanga ʻo leʻo lahi ʻi he fiefia.
17 Te u ngaohi ke moto ai ʻae nifo ʻo Tevita:
kuo u tuʻutuʻuni ʻae maama ʻa ʻeku pani.
18 Te u fakakofuʻaki hono ngaahi fili ʻae mā:
ka ʻe maʻuiʻui ʻa hono tatā ʻiate ia.”