Tongan Bible (Revised West Version) Saame 130
130
1–8 ʻOku fakahā ʻe he tangata tohi saame ʻene ʻamanaki ʻi heʻene lotu, 5 Mo ʻene kātaki ʻi heʻene ʻamanaki. 7 ʻOku ne enginakiʻi ʻa ʻIsileli ke nau ʻamanaki lelei ki he ʻOtua.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
‌ʻE Sihova, naʻaku tangi kiate koe mei he ngaahi moana.
‌ʻE ʻEiki, ke ke ongoʻi hoku leʻo:
fakatokangaʻi ho fofonga ki he leʻo ʻo ʻeku ngaahi lotu tāumaʻu.
Kapau te ke fakaʻilonga, ʻE Sihova, ʻae ngaahi hia,
ʻE ʻEiki, ko hai ʻe faʻa tuʻu?
Ka ʻoku ʻiate koe ʻae fakamolemole,
koeʻuhi ke manavahē ai kiate koe.
‌ʻOku ou tatali kia Sihova,
ʻoku tatali ʻa hoku laumālie,
pea ʻoku ou ʻamanaki lelei ki heʻene folofola.
‌ʻOku tatali ʻa hoku laumālie kia Sihova ʻo lahi hake ʻiate kinautolu ʻoku nau leʻo ki he pongipongi:
ʻoku ou pehē, ʻo lahi hake ʻiate kinautolu ʻoku nau leʻo ki he pongipongi.
Ke ʻamanaki ʻa ʻIsileli kia Sihova:
he ʻoku ʻia Sihova ʻae ʻaloʻofa,
pea ʻoku ʻiate ia ʻae huhuʻi lahi.
Pea te ne huhuʻi ʻa ʻIsileli mei heʻene ngaahi hia kotoa pē.