129
1 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene fakamoʻui ʻa ʻIsileli ʻi heʻenau mamahi lahi. 5 ʻOku malaʻia ʻakinautolu ʻoku fehiʻa ki he siasi.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
‌ʻOku totonu ke lea ni ʻa ʻIsileli,
Kuo liunga lahi ʻenau fakamamahiʻi au talu ʻeku kei talavou:
“Kuo liunga lahi ʻenau fakamamahiʻi au talu ʻeku talavou:
ka naʻe ʻikai tenau mālohi kiate au.
Naʻe keli ʻae kau tangata keli ʻi hoku tuʻa:
naʻa nau ngaohi ke lōloa ʻenau ngaahi keli.
‌ʻOku angatonu ʻa Sihova:
kuo tuʻusi ʻe ia ʻae ngaahi afo ʻae kakai angahala.”
Tuku ke puputuʻu pea foki kimui ʻakinautolu kotoa pē ʻoku fehiʻa ki Saione.
Tuku kenau tatau mo e mohuku ʻi he tatā ʻoe fale,
ʻaia ʻoku mae ʻi he teʻeki ai ke lahi ia:
‌ʻAia ʻoku ʻikai fakapito ʻaki ʻe he tangata tuʻusi ʻa hono nima;
pe ko e fatafata ʻo ia ʻoku ne nonoʻo ʻae ngaahi ʻū mohuku.
Pea ʻoku ʻikai lea ʻakinautolu ʻoku ʻalu ʻi ai,
ʻo pehē, “Ke ʻiate kimoutolu ʻae monūʻia meia Sihova:
ʻoku mau tāpuaki ʻakimoutolu ʻi he huafa ʻo Sihova.”