Tongan Bible (Revised West Version) Saame 128
128
1–6 Ko e ngaahi tāpuaki ʻoku muimui ʻiate kinautolu ʻoku manavahē ki he ʻOtua.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
‌ʻOku monūʻia ʻakinautolu kotoa pē ʻoku manavahē kia Sihova;
ʻaia ʻoku ʻaʻeva ʻi hono ngaahi hala.
He te ke kai ʻae ngāue ʻa ho nima:
te ke monūʻia, pea ʻe hoko ʻae lelei kiate koe.
‌ʻE tatau ho ʻunoho mo e vaine ʻoku faʻa fua ʻi ho veʻe fale:
ʻe tatau hoʻo fānau mo e ngaahi vaʻa ʻolive ʻoku kāpui hoʻo keinangaʻanga.
Vakai, ʻe pehē ʻae monūʻia ʻoe tangata ʻaia ʻoku ne manavahē kia Sihova.
‌ʻE tāpuaki koe ʻe Sihova mei Saione:
pea te ke mamata ki hono lelei ʻo Selūsalema ʻi he ngaahi ʻaho kotoa pē ʻo hoʻo moʻui.
‌ʻIo, te ke mamata ki he fānau ʻa hoʻo fānau pea mo e melino ʻi ʻIsileli.