125
1 Ko e monūʻia ʻakinautolu ʻoku falala ki he ʻOtua. Ko e hūfia maʻae angalelei; kae malaʻia ʻae angahala.
Ko e Hiva ʻae ʻalu hake.
Ko kinautolu ʻoku falala kia Sihova tenau tatau mo e moʻunga ko Saione,
ʻaia ʻoku ʻikai siʻi faʻa hiki, kae tuʻumaʻu pe ʻo taʻengata.
Hangē ko e takatakai ʻe he ngaahi moʻunga ʻa Selūsalema,
ʻoku takatakai pehē ʻe Sihova ʻa hono kakai mei he ʻaho ni ʻo lauikuonga.
Koeʻuhi ʻe ʻikai tuku maʻu ʻae tokotoko ʻoe angahala ʻi he tofiʻa ʻoe angatonu;
telia naʻa mafao atu ʻe he angatonu honau nima ki he angahala.
‌ʻE Sihova, ke ke fai lelei kiate kinautolu ʻoku angalelei,
pea kiate kinautolu ʻoku angatonu ʻi honau loto.
Ka ko kinautolu ʻoku nau afe ki honau ngaahi hala pikopiko,
ʻe tataki atu ʻakinautolu ʻe Sihova fakataha mo e kakai fai kovi:
ka ʻe hoko ʻae melino ki ʻIsileli.