Tongan Bible (Revised West Version) Saame 116
116
1 ʻOku fakahā ʻe he tangata tohi saame ʻa ʻene ʻofa mo ʻene talangofua ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene fakamoʻui ia. 12 ʻOku ne tokanga ke ne fakafetaʻi.
‌ʻOku ou ʻofa kia Sihova, koeʻuhi kuo ne ongoʻi hoku leʻo
mo ʻeku lotu tāumaʻu.
Koeʻuhi kuo ne fakatokangaʻi hono fofonga kiate au,
ko ia te u ui ai ki heʻene ʻafio ʻi hoku ngaahi ʻaho.
Naʻe kāpui au ʻe he ngaahi mamahi ʻoe mate,
pea naʻe puke au ʻe he ngaahi mamahi ʻo heli:
naʻaku ʻilo ai ʻae tuʻutāmaki mo e mamahi.
Pea naʻaku toki ui ki he huafa ʻo Sihova;
“ʻE Sihova, ʻoku ou kole kiate koe, ke ke fakamoʻui hoku laumālie.”
‌ʻOku manavaʻofa ʻa Sihova, mo māʻoniʻoni;
ʻio, ʻoku ʻaloʻofa ʻa hotau ʻOtua.
‌ʻOku fakamoʻui ʻe he ʻOtua ʻae taʻekākā:
naʻaku vaivai pea naʻa ne tokoniʻi au.
‌ʻE hoku laumālie, ke ke foki ki ho mālōlōʻanga;
he kuo lahi ʻae foaki ʻa Sihova kiate koe.
He kuo ke fakamoʻui hoku laumālie mei he mate,
mo hoku mata mei he loʻimata,
mo hoku vaʻe ke ʻoua naʻa hinga.
Te u ʻeveʻeva, ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻi he fonua ʻoe moʻui.
10 Naʻaku tui, ko ia kuo u lea ai:
“Naʻaku mahaki lahi:”
11 Naʻaku pehē ʻi heʻeku toʻotoʻo,
“ʻOku loi ʻae kakai kotoa pē.”
12 Ko e hā te u ʻatu kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ngaahi meʻaʻofa kotoa pē kiate au?
13 Te u toʻo ʻae ipu ʻoe fakamoʻui,
pea te u ui ki he huafa ʻo Sihova.
14 Te u fai ni ʻeku ngaahi fuakava kia Sihova ʻi he ʻao ʻo hono kakai kotoa pē.
15 ‌ʻOku mahuʻinga ʻi he ʻao ʻo Sihova ʻae pekia ʻo ʻene kakai māʻoniʻoni.
16 ‌ʻE Sihova, ko e moʻoni ko hoʻo tamaioʻeiki au;
ko hoʻo tamaioʻeiki au, mo e tama ʻa hoʻo kaunanga:
kuo ke vete hoku ngaahi haʻi.
17 Te u ʻatu kiate koe ʻae feilaulau ʻoe fakafetaʻi,
pea ui ki he huafa ʻo Sihova.
18 Te u fai ni ʻeku ngaahi fuakava kia Sihova ʻi he ʻao ʻo hono kakai kotoa pē,
19 ‌ʻI he ngaahi lotoʻā ʻoe fale ʻo Sihova,
ʻi he lotolotonga ʻoʻou, ʻE Selūsalema.
Mou fakamālō kia Sihova.