Tongan Bible (Revised West Version) Saame 115
115
1 ʻOku ne enginaki ke loto tui ki he ʻOtua, koeʻuhi ʻoku ongoongolelei ʻae ʻOtua, pea ʻoku vaʻinga pe ʻae tamapua. 12 ʻOku totonu ke fakafetaʻi ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ngaahi tāpuaki.
‌ʻOua naʻa tuku kiate kimautolu,
ʻE Sihova, ʻoua naʻa tuku kiate kimautolu,
ka ki ho huafa ʻae ongoongolelei, koeʻuhi ko hoʻo ʻaloʻofa, pea mo hoʻo moʻoni.
Ko e hā ʻe pehē ai ʻe he hiteni,
“Ko e fē honau ʻOtua?”
Ka ko hotau ʻOtua ʻoku ʻi he ngaahi langi:
kuo ne fai ʻaia kuo ne finangalo ki ai.
Ko honau ngaahi tamapua ko e siliva mo e koula,
ko e ngāue ʻae nima ʻoe tangata.
‌ʻOku ai honau ngutu, ka ʻoku ʻikai tenau lea:
ʻoku nau maʻu ʻae mata, ka ʻoku ʻikai tenau mamata:
‌ʻOku nau telinga, ka ʻoku ʻikai tenau ongoʻi:
ʻoku ai honau ihu, ka ʻoku ʻikai tenau nanamu:
‌ʻOku nau maʻu ʻae nima, ka ʻoku ʻikai tenau ala ki ha meʻa:
ʻoku ai honau vaʻe, ka ʻoku ʻikai tenau ʻaʻeva:
pea ʻoku ʻikai tenau lea ʻaki honau kia.
Ko kinautolu ʻoku ngaohi ʻakinautolu ʻoku nau tatau mo kinautolu:
pea ʻoku pehē pe ʻakinautolu kotoa pē ʻoku falala ki ai.
‌ʻE ʻIsileli, ke ke falala kia Sihova ko honau tokoni ia mo honau fakaū.
10 ‌ʻE fale ʻo ʻElone, ke ke falala kia Sihova:
ko honau tokoni ia mo honau fakaū.
11 ‌ʻAkimoutolu ʻoku manavahē kia Sihova, mou falala kia Sihova:
ko honau tokoni ia mo honau fakaū.
12 Kuo manatuʻi ʻe Sihova ʻakitautolu: te ne tāpuaki ʻakitautolu;
te ne tāpuaki ʻae fale ʻo ʻIsileli;
te ne tāpuaki ʻae fale ʻo ʻElone.
13 Te ne tāpuaki ʻakinautolu ʻoku nau manavahē kia Sihova, ʻae iiki mo e lalahi.
14 ‌ʻE fakatokolahi ʻakimoutolu ʻe Sihova, pea te mou tupu pe,
ʻakimoutolu mo hoʻomou fānau.
15 ‌ʻOku mou monūʻia ʻia Sihova, ʻaia naʻa ne ngaohi ʻae langi mo māmani.
16 ‌ʻOku ʻo Sihova ʻae langi, ʻio, ko e ngaahi langi:
pea kuo ne foaki ʻa māmani ki he fānau ʻae tangata.
17 ‌ʻOku ʻikai fakamālō kia Sihova ʻae mate,
pe ha taha ʻoku ʻalu hifo ki he fakalongo pē.
18 Ka te tau fakafetaʻi kia Sihova mei he ʻaho ni ʻo taʻengata.
Mou fakamālō kia Sihova.