108
1 ʻOku enginakiʻi ʻe Tevita hono loto ke fakamālō ki he ʻOtua. 5 ʻOku ne kole ki he tokoni ʻae ʻOtua ʻo fakatatau mo ʻene talaʻofa. 11 Ko ʻene tui ki he tokoni mei he ʻOtua.
Ko e Hiva pe ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE ʻOtua, kuo maʻu hoku loto;
te u hiva mo ʻatu ʻae fakamālō ʻaki hoku nāunau.
Ke ʻā hake ʻae saliteli mo e haʻape:
te u ʻa hengihengi hake pe au.
‌ʻE Sihova, te u fakamālō kiate koe ʻi he ʻao ʻoe kakai:
pea te u hiva fakamālō kiate koe ʻi he ngaahi puleʻanga.
He ʻoku lahi hoʻo ʻaloʻofa ʻo māʻolunga hake ʻi he ngaahi langi:
mo hoʻo moʻoni ʻoku aʻu atu ki he ngaahi ʻao.
‌ʻE ʻOtua, ke māʻolunga lahi hake koe ʻi he ngaahi langi:
pea ke māʻolunga hake ho nāunau ʻi māmani kotoa pē;
Koeʻuhi ke hao ʻaia ʻoku ke ʻofa ai ke ke fakamoʻui
ʻaki ho nima toʻomataʻu, ʻo talia au.
Kuo folofola ʻae ʻOtua ʻi heʻene māʻoniʻoni; te u fiefia,
“Te u vaeua ʻa Sikemi, ʻo fuofua ʻae luo ʻo Sukote.
‌ʻOku ʻoʻoku ʻa Kiliati; ʻoku ʻoʻoku mo Manase;
ko hono mālohi foki ʻo hoku ʻulu ʻa ʻIfalemi;
ko ʻeku fai fono ʻa Siuta.
Ko ʻeku ipu kaukauʻanga ʻa Moape;
te u lī hoku topuvaʻe ki ʻolunga ki ʻItomi;
te u vikiviki koeʻuhi ko Filisitia.”
10 Ko hai te ne ʻomi au ki he kolo mālohi?
Ko hai te ne aʻutaki au ki ʻItomi?
11 ‌ʻE ʻOtua, ʻe ʻikai, te ke fai ia, ʻa koe kuo ke liʻaki ʻakimautolu?
Pea ʻikai te ke ʻalu atu, ʻE ʻOtua, mo ʻemau ngaahi kautau?
12 Ke ke tuku kiate kimautolu ʻae tokoni ʻi he mamahi:
he ʻoku taʻeʻaonga ʻae tokoni ʻae tangata.
13 Ko e meʻa ʻi he ʻOtua te tau fai mālohi ai:
he ko ia ia te ne malaki hifo hotau ngaahi fili.