Tongan Bible (Revised West Version) Saame 109
109
1 ʻOku lāunga ʻa Tevita ki he lauʻikovi ʻa hono ngaahi fili, ʻoku ne fakatukutukuʻi ʻakinautolu ʻi he tangata ko Siutasi. 16 ʻOku ne fakahā ʻenau hia. 21 ʻOku fakahā ʻene mamahi, ʻo kole ʻae tokoni. 29 ʻOku pehē ʻe ia te ne fakafetaʻi.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita.
‌ʻE ʻOtua ʻo ʻeku fakamālō, ʻoua naʻa ke fakalongo pē;
He kuo mafaʻa ʻae ngutu ʻoe angahala mo e ngutu ʻoe kākā kiate au:
kuo nau lea kovi kiate au ʻaki ʻae ʻelelo loi.
Naʻa nau kāpui foki au ʻaki ʻae ngaahi lea ʻoe taufehiʻa;
mo nau tauʻi au taʻehanoʻuhinga.
Ko e meʻa ʻi heʻeku ʻofa kuo hoko ʻakinautolu ko hoku ngaahi fili:
ka te u hangahanga lotu pe au.
Pea kuo nau totongi ʻaki kiate au ʻae kovi ki he lelei,
mo e fehiʻa ki heʻeku ʻofa.
Ke ke fakanofo ʻae tangata angakovi ke pule kiate ia:
pea tuku ke tuʻu ʻa Sētane ʻi hono nima toʻomataʻu.
‌ʻOka fakamaau ia,
tuku ke halaia ia pea tuku ke hoko ʻene lotu ko e angahala.
Tuku ke siʻi pē hono ngaahi ʻaho;
pea ke maʻu ʻe ha taha kehe ʻene ngāue.
Tuku ke tamai mate ʻene fānau,
pea hoko ʻa hono ʻunoho ko e fefine kuo mate hono ʻunoho.
10 Tuku ke ne maʻuaipē ʻene fānau, mo kole:
pea tuku kenau kumi foki ʻenau mā mei honau ngaahi potu ʻoku lala.
11 Tuku ke maʻu ʻe he fakamālohi ʻae meʻa kotoa pē ʻoku ʻaʻana;
pea maumauʻi ʻe he kau muli ʻene ngāue.
12 ‌ʻOua naʻa tuku ha taha ke manavaʻofa kiate ia:
pea ʻoua naʻa tuku ha taha ke ʻofa ki heʻene fānau ʻoku tamai mate.
13 Tuku ke tuʻusi hono hako;
pea ʻi he toʻutangata ʻe haʻu tuku ke tāmateʻi honau hingoa.
14 Ke manatuʻi ʻe Sihova ʻae hia ʻa ʻene ngaahi tamai;
pea ʻoua naʻa tāmateʻi ʻae angahala ʻa ʻene faʻē.
15 Tuku maʻuaipē ia ʻi he ʻao ʻo Sihova, koeʻuhi ke ne tuʻusi honau fakamanatuʻi mei māmani.
16 Koeʻuhi naʻe ʻikai manatuʻi ʻe ia ke fakahā ʻae ʻofa,
ka naʻa ne fakatanga ʻae tangata masiva mo paea,
koeʻuhi ke ne tāmateʻi ʻaia ʻoku mafesi hono loto.
17 Ko e meʻa ʻi heʻene ʻofa ki he kapekape, ko ia ke hoko ia kiate ia:
ko e meʻa ʻi heʻene taʻefiefia ʻi he tāpuaki, ko ia ke mamaʻo ia ʻiate ia.
18 Ko e meʻa ʻi heʻene fakakofuʻaki ia ʻae kape ʻo hangē ko e kofu,
ko ia ke hoko ia ki hono kete ʻo hangē ko e vai,
pea hangē ko e lolo ki hono ngaahi hui.
19 Ke tatau ia kiate ia mo e kofu ʻaia ʻoku ʻufiʻufi ʻaki ia,
pea mo e noʻo ʻaia ʻoku nonoʻo ʻaki maʻuaipē ia.
20 Tuku eni ko e totongi ki hoku ngaahi fili meia Sihova, pea kiate kinautolu ʻoku nau lea ʻaki ʻae kovi ki hoku laumālie.
21 Ka ke fai ʻe koe maʻaku, ʻE Sihova ko e ʻEiki,
koeʻuhi ko ho huafa: koeʻuhi ʻoku lelei hoʻo ʻaloʻofa, ke ke fakamoʻui au.
22 He ʻoku ou masiva mo paea,
pea kuo lavea hoku loto ʻiate au.
23 Kuo u mole atu ʻo hangē ko e ʻata ʻoka fakaʻaʻau ke ʻosi ia:
kuo feʻaveʻaki au ʻo hangē ko e fanga heʻe.
24 ‌ʻOku vaivai hoku tui ʻi he ʻaukai:
pea kuo mole ʻae sino ʻo hoku kakano.
25 Ne u hoko foki ko e manukiʻanga kiate kinautolu:
ʻi heʻenau sio mai kiate au,
naʻa nau kalokalo honau ʻulu.
26 Tokoniʻi au, ʻE Sihova ko hoku ʻOtua:
ke ke fakamoʻui au ʻo hangē ko hoʻo ʻaloʻofa:
27 Koeʻuhi ke nau ʻilo ko ho nima eni;
pea ko koe, ʻE Sihova, kuo ke fai ia.
28 Tuku kenau kape, ka ke fakamonūʻia ʻe koe:
ʻoka nau ka tuʻu hake, tuku ke nau mā;
kae tuku ke fiefia ʻa hoʻo tamaioʻeiki.
29 Tuku ke kofu ʻa hoku ngaahi fili ʻaki ʻae mā,
pea tuku kenau ʻufiʻufi ʻaki ʻakinautolu ʻa ʻenau puputuʻu, ʻo hangē ko e pulupulu.
30 Te u fakamālō lahi kia Sihova ʻaki hoku ngutu;
ʻio, te u fakamālō kiate ia ʻi he lotolotonga ʻoe tokolahi.
31 Koeʻuhi ʻe tuʻu ia ʻi he nima toʻomataʻu ʻoe masiva,
ke fakamoʻui ia meiate kinautolu ʻoku nau fakahalaia hono laumālie.