TOHI 5
107
(Saame 107—150)
1 ʻOku enginaki ʻe he tangata tohi saame ki he kakai kuo huhuʻi kenau tokanga, ʻi heʻenau fakamālō ki he ʻOtua, ki heʻene pule lelei, 4 Ki he kau fononga, 10 Ki he kau pōpula, 17 Ki he kakai mahaki, 23 Ki he kau toutai, 33 Pea ʻi he ngaahi anga kehekehe ʻoe moʻui.
“Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi kia Sihova, he ʻoku angalelei ia:
koeʻuhi ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.”
Ke lea pehē ʻe he kakai kuo huhuʻi ʻe Sihova, ʻakinautolu kuo ne huhuʻi mei he nima ʻoe fili;
Pea tānaki ʻakinautolu mei he ngaahi fonua,
mei he potu hahake, pea mei he potu lulunga,
mei he potu tokelau, pea mei he feituʻu tonga.
Naʻa nau ʻalu fano pē ʻi he toafa ʻi he hala liʻaki; naʻe ʻikai tenau ʻilo ha kolo ke nofo ai.
Pea ʻi he fiekaia mo e fieinua,
naʻe pongia ai honau laumālie ʻiate kinautolu.
Pea naʻa nau toki tangi kia Sihova ʻi heʻenau tuʻutāmaki,
pea ne ne fakamoʻui ʻakinautolu mei heʻenau ngaahi mamahi.
Pea naʻa ne tataki atu ʻakinautolu ʻi he hala totonu,
koeʻuhi kenau hoko ki he kolo naʻe kakai.
Taumaiā ke fakamālō ʻae kakai kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa,
pea koeʻuhi ko ʻene ngaahi ngāue fakaofo ki he fānau ʻae tangata!
He ʻoku ne fakamākona ʻae laumālie ʻoku holi,
mo ne fakapito ʻaki ʻae lelei ʻae laumālie ʻoku fiekaia.
10 Ko kinautolu ʻoku nofo ʻi he fakapoʻuli pea mo e ʻata ʻae mate,
kuo haʻi ʻaki ʻae mamahi mo e ukamea;
11 Koeʻuhi naʻa nau angatuʻu ki he ngaahi folofola ʻae ʻOtua,
mo nau fehiʻa ki he akonaki ʻae fungani Māʻolunga:
12 Ko ia naʻa ne fakavaivaiʻi honau loto ʻi he ngāue;
naʻa nau tō ki lalo, pea naʻe ʻikai ha taha ke tokoni.
13 Pea naʻa nau toki tangi kia Sihova ʻi heʻenau tuʻutāmaki,
pea ne fakamoʻui ʻakinautolu mei heʻenau ngaahi mamahi.
14 Naʻa ne ʻomi ʻakinautolu mei he fakapoʻuli mo e ʻata ʻoe mate,
ʻo ne motuhi honau ngaahi haʻi.
15 Taumaiā ke fakamālō ʻae kakai kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa,
pea koeʻuhi ko ʻene ngaahi ngāue fakaofo ki he fānau ʻae tangata!
16 He kuo ne maumauʻi ʻae ngaahi matapā palasa,
pea ne tutuʻu ʻae ngaahi ukamea fakamaʻu.
17 ‌ʻOku mamahi ʻae kau vale koeʻuhi ko ʻenau talangataʻa,
pea mo ʻenau ngaahi hia.
18 ‌ʻOku fehiʻa honau laumālie ki he meʻakai kotoa pē;
pea ʻoku nau fakaʻaʻau ki he ngaahi matapā ʻoe mate.
19 Pea ʻoku nau toki tangi kia Sihova ʻi heʻenau tuʻutāmaki,
pea ʻoku ne fakamoʻui ʻakinautolu mei heʻenau ngaahi mamahi.
20 Naʻa ne fekau ʻene folofola, pea ne fakamoʻui ʻakinautolu,
mo ne fakahaofi ʻakinautolu mei heʻenau ngaahi meʻa fakaʻauha.
21 Taumaiā ke fakamālō ʻae kakai kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa,
pea koeʻuhi ko ʻene ngaahi ngāue fakaofo ki he fānau ʻae tangata!
22 Pea tuku kenau feilaulau ʻaki ʻae ngaahi feilaulau ʻoe fakafetaʻi,
mo fakahā ʻene ngaahi ngāue ʻi he fiefia.
23 Ko kinautolu ʻoku ʻalu hifo ki he tahi ʻi he ngaahi vaka,
mo fai ʻae ngāue ʻi he ngaahi vai lahi;
24 ‌ʻOku nau mamata ki he ngaahi ngāue ʻa Sihova,
mo ʻene ngaahi meʻa fakaofo ʻi he moana.
25 He ʻoku fekau ʻe ia, pea ʻoku fakatupu ʻae matangi mālohi,
ʻaia ʻoku tupu hake ai hono ngaahi peau.
26 ‌ʻOku nau ʻalu hake ki he langi, ʻoku nau toe ʻalu hifo ki he ngaahi loloto:
kuo vela ʻo vai honau laumālie koeʻuhi ko e mamahi.
27 ‌ʻOku nau tasipa, pea luelue ʻo hangē ko e tangata konā,
pea kuo mole honau poto kotoa pē.
28 ‌ʻOku nau toki tangi kia Sihova ʻi heʻenau tuʻutāmaki,
pea ʻoku ne ʻomi ʻakinautolu mei heʻenau ngaahi mamahi.
29 ‌ʻOku ne ngaohi ʻae afā ke tofukī,
ko ia ʻoku ʻikai ngaue ai hono peau.
30 Pea ʻoku nau toki fiefia koeʻuhi ʻoku nau fiemālie ai;
pea ʻoku ne ʻomi ʻakinautolu ki he taulanga kuo nau holi ki ai.
31 Taumaiā ke fakamālō ʻae kakai kia Sihova koeʻuhi ko ʻene ʻaloʻofa,
pea koeʻuhi ko ʻene ngaahi ngāue fakaofo ki he fānau ʻae tangata!
32 Tuku kenau fakahikihiki ʻa ʻene ʻafio ʻi he fakataha ʻoe kakai, mo fakamālō
33 ‌ʻOku liliu ʻe ia ʻae ngaahi vaitafe ko e toafa,
mo e ngaahi matavai ko e kelekele mōmoa;
34 Mo e fonua mahu ko e hongea,
koeʻuhi ko e angakovi ʻae kakai ʻoku nofo ai.
35 ‌ʻOku ne liliu ʻae toafa ko e ano vai,
mo e fonua mōmoa ko e ngaahi matavai.
36 Pea ʻoku ne pule ke nofo ai ʻae fiekaia,
koeʻuhi kenau teuteu ʻae kolo ke nofo ai;
37 Mo tūtuuʻi ʻae ngaahi ngoue,
pea tō ʻae ngaahi ngoue vaine,
ʻaia ʻoku faʻa ʻomi ʻae ngaahi fua kuo tupu.
38 ‌ʻOku ne fakamonūʻia foki ʻakinautolu, ko ia kuo nau tupu ʻo tokolahi ʻaupito;
pea ʻoku ʻikai te ne tuku ke fakaʻaʻau ke siʻi ʻenau fanga manu.
39 Pea ʻoku toe fakaʻaʻau ke tokosiʻi mo vaivai ʻakinautolu
ʻi he fakamālohi, mo e mahaki, mo e mamahi.
40 ‌ʻOku ne lilingi ʻae manuki ki he ngaahi ʻeiki,
pea ʻoku ne pule kenau ʻalu fano ʻi he toafa, ʻaia ʻoku ʻikai ha hala ʻi ai.
41 Ka ʻoku ne hiki hake ʻae masiva mei he mamahi,
pea ʻoku ne ngaohi maʻana ʻae ngaahi kāinga ʻo hangē ko e fanga sipi.
42 ‌ʻE mamata ki ai ʻae angatonu, pea fiefia;
pea ʻe tāpuni ʻe he angahala kotoa pē hono ngutu.
43 Ko hai ʻoku poto, pea tokanga ki he ngaahi meʻa ni,
tenau ʻiloʻi ʻae ʻaloʻofa ongongofua ʻa Sihova.