Tongan Bible (Revised West Version) Saame 106
106
1 ʻOku enginaki ʻe he tangata tohi saame ke fakamālō ki he ʻOtua. 4 ʻOku ne kole ʻae fakamolemole ʻoe angahala, ʻo hangē naʻe fai ʻe he ʻOtua ki he ngaahi mātuʻa. 7 Ko e fakamatala ki he angatuʻu ʻae kakai, mo e ʻaloʻofa ʻae ʻOtua. 47 Ko e lotu mo e fakafetaʻi.
Mou fakamālō kia Sihova.
Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi kia Sihova; he ʻoku angalelei ia:
koeʻuhi ʻoku tolonga ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa.
Ko hai ʻe faʻa fakamatala ki he ngaahi ngāue lahi ʻa Sihova?
Ko hai ʻe faʻa fakahā ʻae fakamālō kotoa pē kiate ia?
‌ʻOku monūʻia ʻakinautolu ʻoku tokanga ki he fakamaau,
mo ia ʻoku fai māʻoniʻoni ʻi he ʻaho kotoa pē.
‌ʻE Sihova, ke ke manatuʻi au ʻaki ʻae ʻofa ʻaia ʻoku ke ʻofa ʻaki ki hoʻo kakai: ke ke ʻaʻahi mai kiate au ʻaki hoʻo fakamoʻui;
Koeʻuhi ke u mamata ki he lelei ʻo ia kuo ke fili,
koeʻuhi ke u fiefia ʻi he fiefia ʻo ho puleʻanga,
pea u vikiviki ai fakataha mo ho tofiʻa.
Ko kimautolu mo ʻemau ngaahi tamai kuo mau fai angahala,
kuo mau fai ʻae ngaahi hia,
kuo mau fai kovi.
Naʻe ʻikai ʻilo ʻe heʻemau ngaahi tamai hoʻo ngaahi ngāue fakaofo ʻi ʻIsipite;
naʻe ʻikai tenau manatu ki hono lahi ʻo hoʻo ngaahi ʻaloʻofa;
ka naʻa nau fakahouhau kiate ia ʻi he tahi, ʻio, ʻi he Tahi Kulokula.
Ka naʻa ne fakamoʻui ʻakinautolu koeʻuhi ko hono huafa,
koeʻuhi ke ne fakaʻilo ʻa hono mālohi lahi.
Naʻe valoki foki ʻe ia ʻae Tahi Kulokula, pea mōmoa ia:
ko ia naʻa ne tataki ʻakinautolu ʻi he loloto, ʻo hangē ko e toafa.
10 Pea naʻa ne fakamoʻui ʻakinautolu mei he nima ʻo ia naʻe fehiʻa kiate kinautolu,
mo ne huhuʻi ʻakinautolu mei he nima ʻoe fili.
11 Pea naʻe lōmakiʻi honau ngaahi fili ʻaki ʻae ngaahi vai:
pea naʻe ʻikai hao ha tokotaha ʻiate kinautolu.
12 Pea naʻa nau toki tui ki heʻene folofola;
naʻa nau hiva ʻaki ʻae fakamālō kiate ia.
13 Naʻe ngalo leva ʻiate kinautolu ʻene ngaahi ngāue;
pea naʻe ʻikai tenau tatali ki heʻene akonaki:
14 Ka naʻa nau holi kovi ʻaupito ʻi he toafa,
pea ʻahiʻahiʻi ʻae ʻOtua ʻi he potu lala.
15 Pea naʻa ne foaki kiate kinautolu ʻaia naʻa nau kole;
ka naʻa ne fekau ʻae tutue ki honau laumālie.
16 Naʻa nau meheka foki kia Mōsese ʻi he loto ʻapitanga,
mo ʻElone ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻa Sihova.
17 Naʻe mafahi ʻae kelekele pea folo hifo ai ʻa Tatani,
mo ʻufiʻufi ai ʻae kakai ʻo ʻEpilami.
18 Pea naʻe tutu ai ʻae afi ʻi honau kakai;
pea vela ke ʻosi ʻe he ulo afi ʻae kau angahala.
19 Naʻa nau ngaohi ʻae fakatātā ʻoe ʻuhikiʻi pulu ʻi Holepi,
pea lotu ki he fakatātā koula.
20 Naʻe pehē ʻenau liliu honau nāunau,
ki he fakatātā ʻoe pulu ʻaia ʻoku kai mohuku.
21 Naʻa nau fakangalongaloʻi ʻae ʻOtua ko honau fakamoʻui,
ʻaia naʻe fai ʻae ngaahi meʻa lahi ʻi ʻIsipite;
22 Ko e ngaahi ngāue fakaofo ʻi he fonua ʻo Hami,
mo e ngaahi meʻa fakailifia ʻi he Tahi Kulokula.
23 Ko ia naʻa ne pehē te ne fakaʻauha ʻakinautolu,
ka ne ʻikai tuʻu ʻi hono ʻao ʻi he vahaʻa ʻa Mōsese ʻaia kuo ne fili,
ke fakatafoki hono houhau,
telia naʻa fakaʻauha ʻe ia ʻakinautolu.
24 ‌ʻIo, naʻa nau fehiʻa ki he fonua lelei,
naʻe ʻikai tenau tui ki heʻene folofola:
25 Ka naʻa nau lāunga ʻi honau ngaahi fale fehikitaki,
ʻo taʻetokanga ki he leʻo ʻo Sihova.
26 Ko ia naʻa ne hiki hake ai hono nima kiate kinautolu,
ke tulaki ʻakinautolu ʻi he toafa:
27 Ke tulaki foki honau hako ʻi he ʻao ʻoe ngaahi puleʻanga,
mo fakahēʻi ʻakinautolu ʻi he ngaahi fonua.
28 Naʻa nau ului foki kia Peali-Peoli,
mo nau kai ʻae ngaahi feilaulau ʻoe mate.
29 Ko ia naʻa nau fakahouhauʻi ia ʻaki ʻenau ngaahi filioʻi:
pea naʻe ʻoho mai ʻae mahaki fakaʻauha kiate kinautolu.
30 Pea naʻe toki tuʻu hake ʻa Finiasi, ʻo fai ʻae fakamaau:
pea naʻe lolomi ai ʻae mahaki fakaʻauha.
31 Pea naʻe lau ia kiate ia ko e māʻoniʻoni ʻi he ngaahi toʻutangata kotoa pē ʻo lauikuonga.
32 Naʻa nau fakahouhau kiate ia foki ʻi he ngaahi vai ʻoe fekeʻikeʻi,
pea hoko ʻae kovi kia Mōsese koeʻuhi ko kinautolu:
33 Ko e meʻa ʻi heʻenau fakatupu hono loto,
ko ia naʻa ne lea ʻaki ʻae lea taʻengali ʻe hono loungutu.
34 Naʻe ʻikai tenau fakaʻauha ʻae ngaahi puleʻanga,
ʻaia naʻe fekau ʻe Sihova kiate kinautolu:
35 Ka naʻa nau nofo fakataha mo e hiteni,
pea nau ʻilo ʻenau ngaahi ngāue.
36 Pea naʻa nau tauhi honau ngaahi tamapua:
ʻaia naʻe hoko ko e tauhele kiate kinautolu.
37 ‌ʻIo, naʻa nau feilaulau ʻaki honau ngaahi foha mo honau ngaahi ʻofefine ki he kau tēvolo,
38 Mo lilingi ʻae toto māʻoniʻoni,
ko e toto ʻo honau ngaahi foha mo honau ngaahi ʻofefine,
ʻakinautolu naʻa nau feilaulau ʻaki ki he ngaahi tamapua ʻo ʻi he toto.
39 Pea naʻe fakaʻuliʻi pehē ʻakinautolu ʻi heʻenau ngaahi ngāue,
pea nau fai feʻauaki ʻi heʻenau ngaahi filioʻi.
40 Ko ia naʻe tupu ai ʻae houhau ʻo Sihova ki hono kakai,
pea ne fākaliliʻa ai ki hono tofiʻa ʻoʻona.
41 Pea naʻa ne tukuange ʻakinautolu ki he nima ʻoe hiteni;
pea naʻe pule kiate kinautolu ʻakinautolu naʻe fehiʻa kiate kinautolu.
42 Pea naʻe fakamālohiʻi ʻakinautolu ʻe honau ngaahi fili,
pea fakamoʻulaloa ʻakinautolu ki honau lalo nima.
43 Naʻe liunga lahi ʻene fakamoʻui ʻakinautolu;
ka naʻa nau fakahouhauʻi ia ʻi heʻenau fakakaukau,
pea naʻe fakavaivaiʻi ʻakinautolu koeʻuhi ko ʻenau hia.
44 Ka naʻa ne tokanga ki heʻenau mamahi,
ʻi heʻene ongoʻi ʻenau tangi:
45 Pea ne manatuʻi ʻa ʻene fuakava mo kinautolu,
pea ne fakatomala ʻo fakatatau mo hono lahi ʻo ʻene ʻaloʻofa.
46 naʻa ne pule foki ke manavaʻofa kiate kinautolu
ʻakinautolu kotoa pē naʻe ʻave pōpula ʻakinautolu.
47 Fakamoʻui ʻakimautolu, ʻE Sihova ko homau ʻOtua,
pea tānaki ʻakimautolu mei he lotolotonga ʻoe hiteni,
ke mau fakafetaʻi ki ho huafa māʻoniʻoni,
pea hanuhanu ʻi he fakamālō kiate koe.
48 Fakafetaʻi kia Sihova koe ʻOtua ʻo ʻIsileli talu mei muʻa ʻo aʻu ʻo taʻengata;
pea tuku ke lea pehē ʻe he kakai kotoa pē ʻEmeni.
Mou fakamālō kia Sihova.