105
1 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua, pea kumi ke ʻilo ʻa ʻene ngāue. 7 Ko e fakamatala ki he pule ʻae ʻOtua kia ʻEpalahame, 16 mo Siosefa, 23 Mo Sēkope ʻi ʻIsipite, 26 Mo Mōsese ʻi heʻene fakamoʻui ʻa ʻIsileli, 37 Pea ki he kakai ʻIsileli kuo ne ʻomi mei ʻIsipite, ʻo fafanga ʻi he toafa, pea nau maʻu ʻa Kēnani.
Mou ʻatu ʻae fakafetaʻi kia Sihova; ui ki hono huafa:
fakahā ʻene ngaahi ngāue ʻi he ʻao ʻoe kakai.
Hiva kiate ia, hiva ʻaki ʻae ngaahi saame kiate ia:
mou talanoa ʻaki ʻene ngaahi ngāue fakaofo kotoa pē.
Mou vikiviki ʻi hono huafa māʻoniʻoni:
tuku ke fiefia ʻae loto ʻokinautolu ʻoku nau kumi kia Sihova.
Kumi kia Sihova, mo hono mālohi:
kumi maʻuaipē ki hono fofonga.
Manatu ki heʻene ngaahi ngāue fakaofo ʻaia kuo ne fai;
ʻa ʻene ngaahi mana, mo e ngaahi fakamaau ʻa hono fofonga;
‌ʻAkimoutolu ʻae hako ʻo ʻEpalahame ko ʻene tamaioʻeiki,
ʻakimoutolu ʻae fānau ʻa Sēkope ʻaia kuo ne fili.
Ko ia, ko Sihova ko hotau ʻOtua,
ʻoku ʻi māmani kotoa pē ʻa ʻene ngaahi fakamaau.
Kuo manatu ʻe ia ki heʻene fuakava ʻo lauikuonga,
ko e folofola ʻaia naʻa ne fekau ki he toʻutangata ʻe taha afe.
‌ʻA e fuakava ʻaia naʻa ne fai mo ʻEpalahame,
pea mo ʻene fuakava kia ʻAisake;
10 Pea ne fokotuʻumaʻu ia kia Sēkope ko e fono,
pea kia ʻIsileli ko e fuakava taʻengata:
11 ‌ʻO ne pehē, “Te u foaki kiate koe ʻae fonua ko Kēnani,
ko e fuofua ʻo homou tofiʻa:”
12 ‌ʻI he lolotonga naʻe tokosiʻi pe honau kau tangata;
ʻio, ko e tokosiʻi ʻaupito, mo e kau muli ʻi ai.
13 Lolotonga ʻa ʻenau ʻalu mei he faʻahinga ʻe taha ki ha faʻahinga kehe,
pea mei he puleʻanga ʻe taha ki he kakai kehe;
14 Naʻe ʻikai tuku ʻe ia ke fai kovi ʻe ha tangata ʻe taha kiate kinautolu:
ʻio, naʻa ne valoki ʻae ngaahi tuʻi koeʻuhi ko kinautolu;
15 “ʻO ne pehē, ʻoua naʻa ala kiate ia kuo u pani,
pea ʻoua naʻa fai kovi ki heʻeku kau palōfita.”
16 Pea naʻa ne ui foki ke hoko ʻae honge ki he fonua:
naʻa ne fesiʻi ʻae tokotoko kotoa pē ʻoe mā,
17 Naʻa ne fekau ʻae tangata ke muʻomuʻa ʻiate kinautolu,
ʻio, ko Siosefa ʻaia naʻe fakatau ke tamaioʻeiki:
18 Pea naʻa nau fakamamahiʻi hono vaʻe ʻaki ʻae ngaahi haʻi:
naʻe tuia ia ʻe he ukamea:
19 ‌ʻO aʻu ki he ʻaho naʻe hoko ai ʻene lea:
naʻe ʻahiʻahiʻi ia ʻe he folofola ʻa Sihova.
20 Naʻe fekau ʻe he tuʻi ke vete ia;
ʻio, ʻe he pule ʻoe kakai, pea naʻa ne tukuange ia ke tauʻatāina pe.
21 Naʻa ne fakanofo ia ko e ʻeiki ʻo hono fale,
mo e pule ʻo ʻene koloa kotoa pē:
22 Ke haʻisia hono ngaahi ʻeiki ko ʻene faʻiteliha;
mo akonakiʻi ʻa ʻene kau mātuʻa ʻi he poto.
23 Naʻe haʻu foki ʻa ʻIsileli ki ʻIsipite pea naʻe ʻāunofo ʻa Sēkope ʻi he fonua ʻo Hami.
24 Pea naʻa ne fakatupu ʻo tokolahi ʻaupito ʻa hono kakai;
pea ne ngaohi ʻakinautolu kenau mālohi hake ʻi honau ngaahi fili.
25 Naʻa ne liliu honau loto kenau fehiʻa ki hono kakai,
kenau fai kākā ki heʻene kau tamaioʻeiki.
26 Naʻa ne fekau atu ʻa Mōsese ko ʻene tamaioʻeiki;
mo ʻElone ʻaia naʻa ne fili.
27 Naʻa ne fakahā hono ngaahi fakaʻilonga ʻiate kinautolu,
mo e ngaahi meʻa mana ʻi he fonua ʻo Hami.
28 Naʻe fekau ʻe ia ki he fakapoʻuli, pea ngaohi ia ko e poʻuli;
pea naʻe ʻikai angatuʻu ʻakinautolu ki heʻene folofola.
29 Naʻa ne liliu honau ngaahi vai ko e toto,
mo tāmateʻi ʻenau ika.
30 Naʻe tupu ʻi honau fonua ʻae fanga poto ʻo lahi ʻaupito,
ʻi he ngaahi loki ʻo honau ngaahi tuʻi.
31 Naʻe folofola ia, pea naʻe haʻu ʻae ngaahi lango kehekehe,
mo e fanga kutu ʻi honau fonua.
32 Naʻa ne ʻomi ʻae ʻuha maka kiate kinautolu ko e fetongi ʻoe ʻuha,
mo e afi ʻoku ulo ʻi honau fonua.
33 Naʻa ne taaʻi foki ʻenau ngaahi vaine, mo ʻenau ngaahi ʻakau ko e fiki;
pea fesiʻi ʻae ngaahi ʻakau ʻo honau fonua.
34 Naʻa ne folofola, pea naʻe haʻu ai ʻae fanga heʻe,
mo e ngaahi ʻunufe ʻoku taʻefaʻalaua.
35 Pea naʻa nau kai ke ʻosi ʻae ngaahi ʻakau kotoa pē ʻi honau fonua,
pea nau fakaʻauha ʻae fua ʻo ʻenau ngoue.
36 Naʻa ne taaʻi foki ʻae ʻuluaki fānau kotoa pē ʻi honau fonua,
ko e fungani ʻo ʻenau mālohi kotoa pē.
37 Naʻa ne ʻomi foki ʻakinautolu mo e siliva mo e koula:
pea naʻe ʻikai ai ha tokotaha naʻe vaivai ʻi honau ngaahi faʻahinga.
38 Naʻe fiefia ʻa ʻIsipite ʻi heʻenau ʻalu hē naʻe tō kiate kinautolu ʻae manavahē koeʻuhi ko kinautolu.
39 Naʻa ne fofola ʻae ʻao ko e fakamalu pea mo e afi ke fakamaama ʻi he pō.
40 Naʻe kole ʻe he kakai, pea naʻa ne ʻomi ʻae fanga manupuna,
mo ne fakamākona ʻaki ʻakinautolu ʻae mā ʻoe langi.
41 Naʻa ne fakaava ʻae maka,
pea ʻoho mai ʻae ngaahi vai;
pea naʻe tafe ia ʻi he ngaahi potu mōmoa ʻo hangē ko e vaitafe.
42 He naʻa ne manatu ki heʻene talaʻofa māʻoniʻoni,
mo ʻEpalahame ko ʻene tamaioʻeiki.
43 Pea ne ʻomi hono kakai ʻi he fiefia,
mo kinautolu kuo ne fili ʻi he nekeneka:
44 Pea ne foaki kiate kinautolu ʻae ngaahi fonua ʻoe hiteni, pea naʻa nau maʻu ʻae ngāue ʻae kakai
45 Koeʻuhi kenau tokanga ki heʻene ngaahi tuʻutuʻuni,
mo tauhi ʻene ngaahi fekau.
Mou fakamālō kia Sihova.