104
1 Ko e fakalaulauloto ki he māfimafi ʻoe ʻOtua, 7 Mo ʻene pule fakaofo. 31 ʻOku taʻengata ʻae nāunau ʻoe ʻOtua. 33 ʻOku fuakava ʻae palōfita ke ne fakamālō maʻuaipē ki he ʻOtua.
Fakafetaʻi kia Sihova, ʻa hoku laumālie.
ʻE Sihova ko hoku ʻOtua, ʻoku ke lahi ʻaupito;
kuo kofuʻaki koe ʻae fakaʻapaʻapa mo e māfimafi.
‌ʻOku ke ʻufiʻufi ʻaki koe ʻae maama ʻo hangē ko e kofu:
ʻoku ke fofola atu ʻae ngaahi langi ʻo hangē ko e puipui:
‌ʻOku ne ʻai ʻae ngaahi utupoto ʻo hono ngaahi fale ʻi he ngaahi vai:
pea ko ʻene saliote ʻae ngaahi ʻao:
pea ʻoku hāʻele ia ʻi he ngaahi kapakau ʻoe matangi:
‌ʻOku ne ngaohi ʻene kau ʻāngelo ke hangē ko e matangi;
mo ʻene kau faifekau ko e afi ʻoku ulo:
Naʻa ne ʻai ʻae ngaahi tuʻunga ʻo māmani,
ke ʻoua naʻa ueʻi ia ʻo lauikuonga.
‌ʻOku ke ʻufiʻufi ʻaki ia ʻae loloto ʻo hangē ko e kofu:
naʻe tuʻu ʻae ngaahi vai ʻo māʻolunga hake ʻi he ngaahi moʻunga.
‌ʻI hoʻo valoki naʻa nau puna;
ʻi he leʻo ʻo hoʻo fatulisi naʻa nau hola ai.
‌ʻOku nau ʻalu hake ʻi he ngaahi moʻunga,
pea nau ʻalu hifo ʻi he ngaahi vahaʻa moʻunga,
ki he potu kuo ke teuteu ki ai.
Kuo ke ʻai hono ngataʻanga ke ʻoua naʻa ʻalu atu ia ʻi ai;
koeʻuhi ke ʻoua naʻa toe haʻu ia ke lōfia ʻa māmani.
10 ‌ʻOku ne fekau atu ʻae ngaahi matavai ʻi he ngaahi luo,
ʻaia ʻoku tafe ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi foʻi moʻunga.
11 ‌ʻOku inu mei ai ʻae fanga manu kotoa pē ʻoe vao:
pea ʻoku inu ʻo fiu ai ʻae fanga ʻasi hehengi.
12 ‌ʻOku maʻu ʻi ai ʻe he manupuna ʻoe ʻatā honau nofoʻanga,
ʻoku nau hiva ʻi he ngaahi vaʻa.
13 ‌ʻOku ne fakaviviku ʻae ngaahi foʻi moʻunga mei hono fale ʻafioʻanga:
ʻoku mākona ʻae kelekele ʻi he fua ʻo hoʻo ngaahi ngāue.
14 ‌ʻOku fakatupu ʻe ia ʻae mohuku maʻae fanga manu,
mo e ʻakau ke ʻaonga ki he tangata:
koeʻuhi ke ne ʻomi ʻae meʻakai mei he kelekele;
15 Mo e uaine ʻaia ʻoku fakafiefiaʻi ʻae loto ʻoe tangata,
mo e lolo ke fakangingila hono mata,
mo e mā ke fakamālohi ʻae loto ʻoe tangata.
16 ‌ʻOku fonu ʻi he huhuʻa ʻae ngaahi ʻakau ʻo Sihova;
ko e ngaahi sita ʻo Lepanoni, ʻaia kuo ne tō;
17 ‌ʻOku ngaohi ʻi ai ʻe he fanga manupuna honau pununga:
pea ko e sitoaka,
ko hono fale ko e ngaahi ʻakau ko e paini.
18 Ko e ngaahi foʻi moʻunga māʻolunga ko e hūfanga ia ʻoe fanga kosi hehengi;
pea mo e ngaahi maka ki he fanga koni.
19 Naʻa ne tuʻutuʻuni ʻae māhina ki he ngaahi faʻahitaʻu:
ʻoku ʻiloʻi ʻe he laʻā hono tōʻanga.
20 ‌ʻOku ke ngaohi ʻae poʻuli, pea ko e pō ia:
pea ʻoku totolo atu ʻi ai ʻae fanga manu kotoa pē ʻoe vao.
21 ‌ʻOku ngungulu ʻae fanga laione mui ke maʻu ʻenau meʻa,
pea nau kumi ʻenau meʻakai mei he ʻOtua.
22 ‌ʻOku hopo hake ʻae laʻā, pea ʻoku nau fakataha ai,
ʻonau tokoto ʻi honau ngaahi ʻana.
23 ‌ʻOku ʻalu atu ʻae tangata ki heʻene ngāue,
mo ʻene ngoue ʻo aʻu ki he efiafi.
24 ‌ʻE Sihova, hono ʻikai lahi ʻa hoʻo ngaahi ngāue!
Kuo ke ngaohi kotoa pē ia ʻi he poto:
ʻoku fonu ʻa māmani ʻi hoʻo koloa.
25 Pea ʻoku pehē ʻae tahi lahi ni mo laulahi, ʻa ia ʻoku ai ʻae ngaahi meʻa totolo taʻefaʻalaua, ʻae fanga ika iiki mo e lalahi.
26 ‌ʻOku ʻalu ʻi ai ʻae ngaahi vaka:
ʻoku ʻi ai ʻae levaiatani ko ia, ʻaia kuo ke ngaohi ke ne fakavā ai.
27 ‌ʻOku tatali ʻakinautolu ni kotoa pē kiate koe:
koeʻuhi ke ke foaki kiate kinautolu ʻenau meʻakai ʻi he feituʻulaʻā totonu.
28 Ko ia ʻoku ke foaki kiate kinautolu ʻoku nau tānaki:
ʻoku ke mafola ho nima, pea ʻoku pito ʻakinautolu ʻi he lelei.
29 ‌ʻOku ke fufū ho fofonga, pea nau mamahi ai:
ʻoku ke toʻo atu ʻenau mānava, pea nau mate, pea foki ki honau efu.
30 ‌ʻOku ke fekau atu ho Laumālie, pea ʻoku fakatupu ai ʻakinautolu:
pea ʻoku ke fakafoʻou ʻae funga ʻo māmani.
31 ‌ʻE tolonga ʻo taʻengata ʻae nāunau ʻo Sihova:
ʻe fiefia ʻa Sihova ʻi heʻene ngaahi ngāue.
32 ‌ʻOku ʻafio ia ki māmani, pea tetetete ia:
ʻoku ala ia ki he ngaahi foʻi moʻunga,
pea ʻoku nau kohu ai.
33 Te u hiva kia Sihova ʻi heʻeku kei moʻui:
te u hiva fakamālō ki hoku ʻOtua ʻi he lolotonga ʻo ʻeku moʻui.
34 ‌ʻE melie ʻa ʻeku fakakaukau kiate ia:
te u fiefia ʻia Sihova.
35 Tuku ke ʻosiʻosingamālie ʻae kakai angahala mei māmani,
pea ʻoua naʻa kei toe ʻae kau angakovi.
Fakafetaʻi kia Sihova, ʻa hoku laumālie.
Mou fakamālō kia Sihova.