Tongan Bible (Revised West Version) Saame 101
101
1–8 ʻOku fuakava ʻa Tevita mo fakahā te ne fai māʻoniʻoni.
Ko e Saame ʻa Tevita.
Te u hiva ʻaki ʻae ʻaloʻofa mo e fakamaau:
‌ʻE Sihova, te u hiva kiate koe.
Te u fai fakapotopoto ʻi he hala haohaoa.
Te ke hāʻele mai ʻafē kiate au?
Te u ʻeveʻeva ʻi hoku fale ʻi he loto haohaoa.
‌ʻE ʻikai te u tuku ha meʻa kovi ʻi hoku ʻao:
ʻoku ou fehiʻa ki he ngāue ʻanautolu kuo nau afe;
ʻE ʻikai pipiki ia kiate au.
‌ʻE ʻalu ʻiate au ʻaia ʻoku loto kovi:
ʻE ʻikai te u ʻiloʻi ha taha ʻoku kovi.
Ko ia ʻoku fakakovi fakafufū hono kaungāʻapi, te u tuʻusi ia:
ko ia ʻoku fiematamuʻa mo loto laukau ʻe ʻikai te u kātakiʻi.
‌ʻE sio maʻu hoku mata ki he kakai angatonu ʻi he fonua,
koeʻuhi ke mau nonofo mo au:
ko ia ʻoku ʻeveʻeva ʻi he hala haohaoa,
ko ia ia ʻe tauhi au.
Ko ia ʻoku ne fai kākā ʻe ʻikai nofo ia ʻi hoku fale:
ko ia ʻoku faʻa loi ʻe ʻikai te ne nofo ʻi hoku ʻao.
‌ʻE vave ʻeku fakaʻauha ʻae kau angahala kotoa pē ʻoe fonua;
koeʻuhi ke u tuʻusi ʻae kakai fai kovi kotoa pē mei he kolo ʻa Sihova.