102
1 ʻOku fakahā ʻe he palōfita ʻi heʻene lotu ʻa ʻene mamahi lahi. 12 Ka ʻoku ne fiemālie ʻi he taʻengata ʻae ʻOtua mo ʻene ʻaloʻofa. 18 ʻOku lelei ke fakaʻilongaʻi ʻae ngaahi meʻaʻofa ʻae ʻOtua. 23 ʻOku ne poupou ʻaki ʻene vaivai ʻae taʻefaʻaliliu ʻae ʻOtua.
Ko e Lotu ʻae mamahi ʻi hono lōmekina, pea ne lilingi ʻene mamahi ʻi he ʻao ʻo Sihova.
‌ʻE Sihova, fanongo ki heʻeku lotu,
pea tuku ke aʻu atu ʻeku tangi kiate koe.
‌ʻOua naʻa ke fufū ho fofonga ʻiate au ʻi he ʻaho ʻoku ou mamahi ai;
fakatokangaʻi ho fofonga kiate au:
ʻi he ʻaho ʻoku ou ui ai ke vave hoʻo talia au.
He kuo fakaʻosi hoku ngaahi ʻaho ʻo hangē ko e kohu,
pea kuo vela hoku ngaahi hui ʻo hangē ko e veʻe tofunanga.
Kuo taaʻi hoku loto, pea kuo mae ʻo hangē ko e mohuku;
ko ia kuo ngalo ai ʻiate au ke kai ʻeku mā.
Koeʻuhi ko e leʻo ʻo ʻeku toʻe,
ko ia ʻoku piki ai hoku ngaahi hui ki hoku kili.
‌ʻOku ou tatau mo e pelikani ʻoe toafa:
ʻoku ou hangē ko e lulu ʻoe potu lala.
‌ʻOku ou leʻo, pea u tatau mo e kihiʻi manupuna ʻoku tokotaha pē ʻi he tuʻahivi ʻoe fale.
‌ʻOku manuki kiate au ʻa hoku ngaahi fili ʻi he ʻaho kotoa pē;
pea ko kinautolu ʻoku mata lili kiate au kuo nau fuakava ke angatuʻu kiate au.
He kuo u kai ʻae efuefu ʻo hangē ko e mā,
mo huʻi ʻaki hoku inu ʻae loʻimata,
10 Koeʻuhi ko ho tuputāmaki mo ho houhau:
he kuo ke hiki hake au, pea lī au ki lalo.
11 ‌ʻOku tatau hoku ngaahi ʻaho mo e ʻata ʻoku mole atu;
pea kuo u mae ʻo hangē ko e mohuku.
12 Ka ko koe, ʻE Sihova, te ke tolonga ʻo taʻengata;
mo hoʻo fakaʻilonga ki he ngaahi toʻutangata kotoa pē.
13 Te ke tuʻu hake,
mo ke ʻaloʻofa ki Saione:
he ko e ʻaho ke tokoni ia,
ʻio, ko e ʻaho kuo tuʻutuʻuni kuo hoko mai.
14 He ʻoku fiemālie ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki ʻi hono ngaahi maka,
pea ʻoku nau ʻofa ki hono efu ʻoʻona.
15 Ko ia ʻe manavahē ai ʻae hiteni ki he huafa ʻo Sihova,
pea ko e ngaahi tuʻi kotoa pē ʻo māmani ki ho nāunau.
16 ‌ʻOka toe langa hake ʻe Sihova ʻa Saione,
ʻe fakahā ia ʻi hono nāunau.
17 Te ne tokanga ki he lotu ʻae masiva,
pea ʻe ʻikai manukiʻi ʻenau hū.
18 ‌ʻE tohi eni maʻae toʻutangata ʻe haʻu:
pea ko e kakai ʻe fakatupu te nau fakamālō kia Sihova.
19 He kuo ʻafio hifo ia mei he māʻolunga ʻo hono faletapu;
naʻe ʻafio ʻa Sihova mei he langi ki māmani;
20 Ke ne fanongo ki he toʻe ʻoe pōpula;
ke vete ʻakinautolu kuo tuʻutuʻuni ke mate;
21 Ke fakahā ʻae huafa ʻo Sihova ʻi Saione,
mo ʻene fakamālō ʻi Selūsalema;
22 ‌ʻOka fakataha ʻae kakai,
pea mo e ngaahi puleʻanga, ke tauhi ʻa Sihova.
23 Naʻa ne fakavaivaiʻi hoku mālohi ʻi he hala;
naʻa ne fakanounou hoku ngaahi ʻaho.
24 Naʻaku pehē, ʻE hoku ʻOtua, ʻoua naʻa ʻave au ʻi he lotolotonga ʻo hoku ngaahi ʻaho:
ko ho ngaahi taʻu ʻoku tolonga ki he toʻutangata kotoa pē.
25 Naʻa ke ʻai ʻi he kamataʻanga ʻae tuʻunga ʻo māmani;
pea koe ngaahi langi koe ngaue ia ʻa ho nima.
26 ‌ʻE ʻauha ia, ka ʻe pehē ai pe ʻa koe,
ʻio, ʻe fakaʻaʻau kotoa pē ia ke motuʻa ʻo hangē ko e kofu;
pea hangē ko e pulupulu te ke fatufatu ia,
pea ʻe fakakehe ia:
27 Ka ʻe pehē ai pe ʻa koe,
pea ʻe ʻikai hano ngataʻanga ʻo ho ngaahi taʻu.
28 ‌ʻE tolonga ʻae fānau ʻa hoʻo kau tamaioʻeiki,
pea ʻe fokotuʻumaʻu honau hako ʻi ho ʻao.