97
1 Ko e māfimafi ʻoe puleʻanga ʻoe ʻOtua. 7 ʻOku fiefia ʻae siasi ʻi he tautea ʻe he ʻOtua ʻae kau tauhi tamapua. 10 Ko e enginaki ke māʻoniʻoni mo fiefia.
‌ʻOku pule ʻa Sihova;
tuku ke fiefia ʻa māmani;
pea nekeneka ʻae ngaahi ʻotu motu.
‌ʻOku takatakai ia ʻe he ngaahi ʻao mo e fakapoʻuli:
ko e angatonu mo e fakamaau ko e tuʻunga ia ʻo hono ʻafioʻanga.
‌ʻOku muʻomuʻa ʻae afi ʻiate ia,
pea vela ke ʻosi hono ngaahi fili ʻoku takatakai.
Naʻe fakamaama ʻaki ʻa māmani ʻa hono ngaahi ʻuhila:
naʻe mamata ʻae fonua, pea tetetete.
Naʻe vela ʻo vai ʻae ngaahi moʻunga ʻo hangē ko e pulu ʻi he ʻao ʻo Sihova, ʻi he ʻao ʻoe ʻEiki ʻo māmani kotoa pē.
‌ʻOku fakahā ʻe he ngaahi langi ʻene māʻoniʻoni,
pea mamata ʻae kakai kotoa pē ki hono nāunau.
Ke puputuʻu ʻakinautolu kotoa pē ʻoku nau tauhi ʻae ngaahi fakatātā kuo tā,
mo nau polepole ʻi he ngaahi tamapua:
lotu kiate ia, ʻakimoutolu kotoa pē ʻae ngaahi ʻotua.
Naʻe fanongo ʻa Saione,
pea fiefia ai pea naʻe fiefia ʻae ngaahi ʻofefine ʻo Siuta,
koeʻuhi ko hoʻo ngaahi fakamaau, ʻE Sihova.
He ko koe, ʻE Sihova, ʻoku ke māʻolunga hake ki māmani kotoa pē:
ʻoku ke māʻolunga lahi ʻaupito ʻi he ngaahi ʻotua kotoa pē.
10 ‌ʻAkimoutolu ʻoku ʻofa kia Sihova, mou fehiʻa ki he kovi:
ʻoku fakamoʻui ʻe ia ʻae laumālie ʻo ʻene kakai māʻoniʻoni;
ʻoku ne fakamoʻui ʻakinautolu mei he nima ʻoe kau angahala.
11 Kuo tūtuuʻi ʻae maama maʻae māʻoniʻoni,
mo e fiefia maʻae angatonu ʻi loto.
12 Mou fiefia ʻia Sihova ʻae kau angatonu;
pea fakafetaʻi ʻi he manatu ki heʻene māʻoniʻoni.