Tongan Bible (Revised West Version) Saame 98
98
1 ʻOku enginakiʻi ʻe he tangata tohi saame ʻae kakai Siu, 4 Mo e Senitaile, 7 Mo e meʻa kotoa pē kenau fakamālō ki he ʻOtua.
Ko e Saame.
Hiva kia Sihova ʻaki ʻae hiva foʻou;
he kuo fai ʻe ia ʻae ngaahi meʻa fakaofo:
kuo ne ikuna ʻaki hono nima toʻomataʻu, mo hono nima māʻoniʻoni.
Kuo fakahā ʻe Sihova ʻa ʻene fakamoʻui:
kuo ne fakahā atu ʻene māʻoniʻoni ʻi he ʻao ʻoe hiteni.
Kuo ne manatu ki heʻene ʻaloʻofa mo ʻene moʻoni ki he fale ʻo ʻIsileli:
kuo mamata ʻe he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani ki he fakamoʻui ʻa hotau ʻOtua.
Kalanga ʻi he fiefia kia Sihova, ʻa māmani kotoa pē:
kalanga ʻi he leʻo lahi, mo fiefia, pea hiva fakamālō.
Hiva kia Sihova ʻaki ʻae haʻape;
ʻaki ʻae haʻape, pea mo e leʻo ʻoe saame.
Mou kalanga fakafiefia ʻaki ʻae ngaahi meʻalea mo e leʻo ʻoe meʻalea,
ʻi he ʻao ʻo Sihova ko e Tuʻi.
Tuku ke ʻuʻulu ʻae tahi, mo hono fonu ʻo ia;
ʻa māmani, mo kinautolu ʻoku nofo ai.
Ke pasipasi ʻe he ngaahi vai ʻa honau nima:
tuku ke fiefia fakataha ʻae ngaahi moʻunga,
‌ʻI he ʻao ʻo Sihova;
he ʻoku hāʻele mai ia ke fakamaau ʻa māmani:
te ne fakamaau ʻa māmani ʻi he māʻoniʻoni,
pea mo e kakai ʻi he angatonu.