96
1 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua, 4 Koeʻuhi ko ʻene māfimafi, 8 Mo hono puleʻanga, 13 Pea mo ʻene fai ʻae fakamaau.
Hiva kia Sihova ʻaki ʻae hiva foʻou:
hiva kia Sihova ʻa māmani kotoa pē.
Hiva kia Sihova, fakafetaʻi ki hono huafa;
fakahā atu ʻene fakamoʻui mei he ʻaho ki he ʻaho.
Fakahā hono nāunau ʻi he ʻao ʻoe hiteni,
mo ʻene ngaahi ngāue fakaofo ki he kakai kotoa pē.
He ʻoku lahi ʻa Sihova, pea totonu ke fakamālō lahi kiate ia:
ʻoku lelei ke manavahē lahi hake kiate ia ʻi he ngaahi ʻotua kotoa pē.
He ko e ʻotua kotoa pē ʻoe ngaahi puleʻanga ko e ngaahi tamapua ia:
ka ko Sihova naʻe ngaohi ʻe ia ʻae ngaahi langi.
‌ʻOku ʻi hono ʻao ʻae fakaʻapaʻapa mo e māfimafi:
ʻoku ʻi hono faletapu ʻae mālohi mo e nāunau.
Tuku kia Sihova, ʻakimoutolu ʻae ngaahi faʻahinga ʻoe kakai,
tuku kia Sihova ʻae nāunau mo e māfimafi.
Tuku kia Sihova ʻae ongoongolelei ʻoku taau mo hono huafa:
ʻomi ʻae feilaulau, pea haʻu ki hono ngaahi lotoʻā.
Lotu kia Sihova ʻi he teunga matamatalelei ʻoe māʻoniʻoni:
mou manavahē ʻi hono ʻao, ʻa māmani kotoa pē.
10 Mou pehē ʻi he ʻao ʻoe hiteni ʻoku pule ʻa Sihova:
“ʻE fokotuʻumaʻu foki ʻa māmani,
pea ʻe ʻikai ngaueue ia:
te ne fakamaau ʻae kakai ʻi he māʻoniʻoni.”
11 Tuku ke fiefia ʻae ngaahi langi,
pea nekeneka mo māmani; tuku ke ʻuʻulu ʻae tahi,
mo hono fonu ʻo ia.
12 Ke fiefia ʻae ngoue,
mo e meʻa kotoa pē ʻoku ʻi ai:
pea ʻe toki fiefia ʻae ngaahi ʻakau kotoa pē ʻoe vao,
13 ‌ʻI he ʻao ʻo Sihova: he ʻoku ne hāʻele mai, he ʻoku hāʻele mai ia ke fakamaau ʻa māmani:
te ne fakamaau ʻa māmani ʻi he māʻoniʻoni, mo e kakai ʻi heʻene moʻoni.