Tongan Bible (Revised West Version) Saame 94
94
1 ʻOku kole ʻe he palōfita ki he ʻEiki ke fie fai ʻae fakamaau, pea ne lāunga koeʻuhi ko e fakamālohi mo e angakovi ʻae kakai. 8 ʻOku ne akonaki ʻaki ʻae pule ʻae ʻOtua. 13 ʻOku ne fakahā hono ʻaonga ʻoe mamahi. 16 Ko e ʻOtua ko e fakamoʻui ʻoe kakai mamahi.
‌ʻE Sihova ko e ʻOtua, ʻoku ʻaʻau ʻae totongi;
ʻE ʻOtua, ʻoku ʻaʻau ʻae totongi: ke ke ulo mai.
Ke ke hiki hake koe, ʻa koe ko e fakamaau ʻo māmani;
ʻange ʻae totongi ki he laukau.
‌ʻE Sihova, ʻe fēfē hono fuoloa ʻoe fielahi ʻae angahala,
ʻe fēfē hono fuoloa ʻoe polepole ʻae angahala?
‌ʻE fēfē hono fuoloa ʻo ʻenau fakahā mo lea ʻaki ʻae ngaahi meʻa faingataʻa?
Pea vikiviki ai ʻae kakai kotoa pē ʻoku fai kovi?
‌ʻE Sihova, ʻoku nau fesiʻi ʻo lailaiki ho kakai,
mo fakamamahiʻi ho tofiʻa.
‌ʻOku nau tāmateʻi ʻae muli mo e fefine kuo mate hono ʻunoho,
pea fakapoongi ʻae tamai mate.
Ka ʻoku nau pehē, “ʻE ʻikai ʻafioʻi ʻe Sihova, ʻe ʻikai tokanga ki ai ʻe he ʻOtua ʻo Sēkope.”
Mou ʻilo ʻekimoutolu ʻoku anga fakamanu ʻi he kakai:
pea ko kimoutolu ʻae kau vale, te mou poto ʻafē?
Ko ia naʻa ne ngaohi ʻae telinga, ʻikai te ne fanongo?
Ko ia naʻa ne ngaohi ʻae mata, ʻikai te ne ʻafioʻi?
10 Ko ia ʻoku ne tautea ʻae hiteni, ʻikai te ne tautea?
Ko ia ʻoku ne akonakiʻi ʻae tangata ke poto, ʻikai te ne ʻiloʻi?
11 ‌ʻOku ʻiloʻi ʻe Sihova ʻae ngaahi mahalo ʻae tangata,
ʻoku nau vaʻinga pē.
12 ‌ʻE Sihova, ʻoku monūʻia ʻae tangata ʻoku ke tautea,
mo ke ako kiate ia ʻaki hoʻo fono;
13 Koeʻuhi te ke foaki kiate ia ʻae mālōlō mei he ngaahi ʻaho ʻoe mamahi,
kaeʻoua ke keli ʻae luo ki he kau angahala.
14 Koeʻuhi ʻe ʻikai liʻaki ʻe Sihova hono kakai,
pea ʻe ʻikai te ne fakatukutukuʻi hono tofiʻa.
15 Ka ʻe foki ʻae fakamaau ki he māʻoniʻoni:
pea ʻe angimui ki ai ʻakinautolu kotoa pē ʻoku angatonu ʻi loto.
16 Ko hai ʻe tuʻu hake maʻaku ʻo taʻofi ʻae kau fai kovi?
Pe ko hai ʻe tuʻu hake maʻaku ʻo taʻofi ʻakinautolu ʻoku ngāue ʻi he angahala?
17 Ka ne ʻikai tokoni au ʻe Sihova, pehē,
kuo vave ʻae nofo ʻa hoku laumālie ʻi he fakalongo pē.
18 ‌ʻI heʻeku pehē, “ʻOku hekea hoku vaʻe;”
ko hoʻo ʻaloʻofa, ʻE Sihova, naʻe poupou hake au.
19 ‌ʻI hono lahi ʻo ʻeku ngaahi mahalo ʻiate au,
ʻoku fakafiefiaʻi au ʻi hoʻo ngaahi meʻa fakafiemālie.
20 ‌ʻE feohi koā mo koe ʻae nofoʻa ʻoe angahala,
ʻaia ʻoku fakatupu ʻae pauʻu ʻaki ʻae fono?
21 ‌ʻOku nau fakataha ʻo angatuʻu ki he laumālie ʻoe angatonu,
mo fakahalaia ʻae toto tonuhia.
22 Ka ko hoku ungakiʻi ʻa Sihova pea ko hoku ʻOtua ko e maka ia ʻo hoku hūfanga.
23 Pea ʻe ʻomi ʻe ia kiate kinautolu ʻa ʻenau hia,
pea te ne fakaʻauha ʻakinautolu ʻi heʻenau angahala;
ʻio, ko Sihova ko hotau ʻOtua te ne fakaʻauha ʻakinautolu.