92
1 ʻOku enginaki he palōfita ke fakamālō ki he ʻOtua, 4 Koeʻuhi ko ʻene ngāue lahi, 6 mo ʻene tautea ki he angahala, 10 Pea mo ʻene angalelei ki he māʻoniʻoni.
Ko e Saame pe ko e Hiva ki he ʻaho tapu.
‌ʻOku lelei ke ʻatu ʻae fakafetaʻi kia Sihova,
pea ke hiva fakamālō ki ho huafa, ʻE fungani māʻolunga:
Ke fakahā atu hoʻo ʻaloʻofa ʻi he pongipongi,
mo hoʻo moʻoni ʻi he pō kotoa pē,
‌ʻAki ʻae meʻa faiva ʻoku hongofulu hono filo, pea mo e saliteli;
ʻaki ʻae leʻo mamafa ʻi he haʻape.
He kuo ke fakafiefiaʻi au, ʻE Sihova, ʻi hoʻo ngāue:
te u vikiviki ʻi he ngaahi ngāue ʻa ho nima.
‌ʻE Sihova, ʻoku mātuʻaki lahi hoʻo ngaahi ngāue!
pea ʻoku loloto ʻaupito hoʻo ngaahi fakakaukau.
‌ʻOku ʻikai ʻiloʻi ʻe he tangata anga fakamanu;
pea ʻoku ʻikai ʻilo eni ʻe he vale.
‌ʻOka tupu ʻae kau angahala ʻo hangē ko e mohuku,
pea ʻoka moʻui lelei ʻae kau fai kovi kotoa pē;
ko e meʻa ia ke fakaʻauha ai ʻakinautolu ʻo taʻengata:
Ka ko koe, ʻE Sihova, ʻoku ke fungani māʻolunga ʻo taʻengata.
Pea vakai, ko ho ngaahi fili, ʻE Sihova, ko e moʻoni ʻe ʻauha ho ngaahi fili;
ʻe fakahēʻi ʻae kau fai kovi kotoa pē.
10 Ka te ke hiki hake hoku nifo ʻo hangē ko e nifo ʻoe liimi:
ʻe tākai ʻaki au ʻae lolo foʻou.
11 Pea ʻe mamata foki ʻa hoku mata ki hoku ngaahi fili,
pea ʻe fanongo ʻa hoku telinga, ki he angahala ʻoku tuʻu hake ʻo angatuʻu kiate au.
12 ‌ʻE lau maʻuiʻui ʻae angatonu ʻo hangē ko e ʻakau ko e ponga:
ʻe tupu ia ʻo hangē ko e sita ʻi Lepanoni.
13 Ko kinautolu kuo tō ʻi he fale ʻo Sihova tenau lau maʻuiʻui ʻi he ngaahi lotoʻā ʻo hotau ʻOtua.
14 ‌ʻE kei tupu ʻae fua ʻiate kinautolu ʻi heʻenau motuʻa;
tenau sino lelei mo lau maʻuiʻui.
15 Ke fakahā ʻoku angatonu ʻa Sihova:
ko hoku maka ia,
pea ʻoku ʻikai ha taʻemāʻoniʻoni ʻiate ia.