Tongan Bible (Revised West Version) Saame 91
91
1 Ko e fakahā ʻae monūʻia ʻae kakai angafakaʻotua, 3 Mo ʻenau fiemālie, 9 Mo honau nofoʻanga, 11 Mo honau kau tauhi, 14 Mo honau kāinga ʻofa.
Ko ia ʻoku nofo ʻi he potu lilo ʻi he fungani māʻolunga, ʻe nofomaʻu ia he malumalu ʻoe Māfimafi.
Te u pehē, “Ko Sihova, ko hoku hūfanga ia mo ʻeku kolo:
ko hoku ʻOtua te u falala kiate ia.”
Ko e moʻoni te ne fakamoʻui koe mei he hele ʻae tangata tauhele,
pea mei he mahaki fakaʻauha.
Te ne ʻōʻōfaki koe ʻaki hono fulufulu,
pea te ke falala ki hono lalo kapakau:
ko ʻene moʻoni ko ho fakaū mo ho pā ia.
‌ʻE ʻikai te ke manavahē koeʻuhi ko e meʻa fakailifia ʻi he pō;
pe koeʻuhi ko e ngahau ʻoku puna atu ʻi he ʻaho;
Pe koeʻuhi ko e mahaki lahi ʻoku ʻeveʻeva ʻi he poʻuli;
pe koeʻuhi ko e fakaʻauha ʻoku fakaʻosiʻosi ʻi he hoʻatā.
‌ʻE tō ʻae toko afe ʻi ho tafaʻaki,
pea ko e toko mano ʻi ho nima toʻomataʻu ka ʻe ʻikai hoko ia ʻo ofi kiate koe.
Ka te ke vakai ʻo mamata ʻaki ho mata ki he totongi ʻoe angahala.
Koeʻuhi kuo ke fili ʻa Sihova ʻaia ko hoku hūfanga,
ʻio, ko e fungani māʻolunga ko ho nofoʻanga:
10 ‌ʻE ʻikai tō ha kovi kiate koe,
pea ʻe ʻikai hoko ha mamahi fakaʻauha ke ofi ki ho nofoʻanga.
11 He te ne fekau ʻene kau ʻāngelo kenau vakai koe,
ke tauhi koe ʻi ho ngaahi hala kotoa pē.
12 Tenau hapai hake koe ʻi he nima,
telia naʻa tūkia ho vaʻe ki ha maka.
13 Te ke molomoloki ʻae laione mo e ngata:
ko e laione mui mo e talākoni te ke malaki hifo ia.
14 “Koeʻuhi kuo ne tuku ʻene ʻofa kiate au, ko ia te u fakamoʻui ia:
te u fokotuʻu ia ke māʻolunga, koeʻuhi kuo ne ʻiloʻi hoku huafa.
15 Te ne ui kiate au, pea te u talia ia:
te u ʻiate ia ʻi he mamahi;
te u fakamoʻui ia, pea hakeakiʻi ia.
16 Te u fakafiemālieʻi ʻaki ia ʻae moʻui fuoloa,
pea fakahā kiate ia ʻeku fakamoʻui.”