TOHI 4
90
(Saame 90—106)
1 ʻOku fakahā ʻe Mōsese ʻae pule ʻae ʻOtua, 3 Mo e vaivai ʻoe tangata, 7 Mo e tautea ʻe he ʻOtua, 10 Mo e molengofua ʻoe moʻui. 12 ʻOku ne kole ke ne ʻiloʻi ʻae pule lelei ʻae ʻOtua.
Ko e Lotu ʻa Mōsese ko e tangata ʻoe ʻOtua.
‌ʻE Sihova, ko koe ko homau hūfanga ʻi he toʻutangata kotoa pē.
‌ʻI he teʻeki ai fakatupu ʻae ngaahi moʻunga,
pea teʻeki ai te ke ngaohi ʻae fonua mo māmani,
ʻio, talu mei muʻa ʻo aʻu ʻo taʻengata, ko koe pe ko e ʻOtua.
‌ʻOku ke liliu ʻae tangata ke ʻauha; pea ke pehē,
“Tafoki, ʻakimoutolu ʻae fānau ʻae tangata.”
He ʻoku tatau ʻi ho ʻao ʻae taʻu ʻe afe mo e ʻaneafi ʻi hono hili ange ia,
pea mo e leʻo ʻi he pō.
‌ʻOku ke ʻave ʻakinautolu ʻo hangē ko e ʻave ʻe he vaitafe; ʻoku nau hangē ko e mohe:
ʻi he pongipongi ʻoku nau tatau mo e mohuku ʻoku tupu hake.
‌ʻI he pongipongi ʻoku lau maʻuiʻui ia, pea tupu hake:
ʻi he efiafi ʻoku tuʻusi hifo ia, pea mae.
He ʻoku mau ʻauha ʻi ho houhau,
pea ʻoku mau mamahi ʻi ho tuputāmaki.
Kuo ke tuku ʻemau ngaahi hia ʻi ho ʻao,
pea mo ʻemau ngaahi angahala fufū ʻi he maama ʻo ho fofonga.
He ʻoku ʻosi atu homau ngaahi ʻaho kotoa pē ʻi ho houhau:
ʻoku mau fakaʻosi homau ngaahi taʻu ʻo hangē ko e talanoa ʻoku lau.
10 Ko e ngaahi ʻaho ʻo homau taʻu ko e taʻu ʻe fitungofulu;
pea kapau ʻe hoko ia ʻi hono mālohi ke valungofulu,
ko hono mālohi ko e ngāue mo e mamahi;
he ʻoku tuʻusi vave ia, pea ʻoku mau puna atu.
11 Ko hai ʻoku ne ʻiloʻi ʻae mālohi ʻo ho houhau?
ʻO hangē ko ho manavahēʻia, ʻoku pehē ho houhau.
12 Ke pehē hoʻo akonakiʻi ʻakimautolu ke mau lau homau ngaahi ʻaho,
koeʻuhi ke mau fakatokangaʻi homau loto ki he poto.
13 Tafoki, ʻE Sihova,
ʻe fēfē hono fuoloa?
Pea ke lolou koeʻuhi ko hoʻo kau tamaioʻeiki.
14 Ke ke fakamākona vave ʻakimautolu ʻaki hoʻo ʻaloʻofa;
koeʻuhi ke mau fiefia mo nekeneka ʻi homau ʻaho fulipē.
15 Ke ke fakafiefiaʻi ʻakimautolu ʻo fakatatau ki he ngaahi ʻaho ne ke fakamamahiʻi ai ʻakimautolu,
pea mo e ngaahi taʻu kuo mau mamata ai ki he kovi.
16 Pea ke tuku ke hā ki hoʻo kau tamaioʻeiki ʻa hoʻo ngāue,
pea mo ho nāunau ki heʻenau fānau.
17 Pea ke ʻiate kimautolu ʻae lelei ʻo Sihova ko homau ʻOtua:
pea ke fokotuʻu ke maʻu ʻae ngāue ʻa homau nima kiate kimautolu;
ʻio, ko e ngāue ʻa homau nima ke fakamaau ia.