Tongan Bible (Revised West Version) Saame 89
89
1 ʻOku fakamālō ʻe he tangata tohi saame ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene fuakava, 5 Mo hono mālohi lahi, 15 Mo ʻene tokanga ki hono siasi, 19 Mo ʻene ʻofa ki he puleʻanga ʻo Tevita. 38 ʻOku ne lāunga koeʻuhi ko e ngaahi meʻa kovi. 46 ʻOku ne ʻeke, mo lotu, pea fakafetaʻi ki he ʻOtua.
Ko e Saame akonaki ʻa Itani ʻi he faʻahinga ʻo Esela.
Te u hiva ʻaki ʻae ngaahi ʻaloʻofa ʻa Sihova ʻo taʻengata:
te u fakaʻilo ʻaki hoku ngutu ʻa hoʻo moʻoni ki he toʻutangata kotoa pē.
He naʻaku pehē, “ʻE fokotuʻumaʻu pē ʻa e ʻaloʻofa ʻo taʻengata:
ko hoʻo moʻoni te ke fakatuʻumaʻu ʻi he ngaahi langi.”
 
Kuo u fai ʻae fuakava mo ʻeku fili,
kuo u fuakava ki heʻeku tamaioʻeiki ko Tevita.
“Te u fakatuʻumaʻu ho hako ʻo taʻengata,
te u fokotuʻu ho puleʻanga ki he toʻutangata kotoa pē.”
Sila.
Pea ʻe fakamālō ʻe he ngaahi langi ki hoʻo ngaahi ngāue fakaofo, ʻE Sihova:
mo hoʻo moʻoni foki ʻi he fakataha ʻoe kau māʻoniʻoni.
He ko hai ʻi he langi ʻe fakatatau ia kia Sihova?
Ko hai ʻi he ngaahi foha ʻoe mālohi ʻe faʻa fakatatau kia Sihova?
‌ʻOku totonu ke manavahē lahi ki he ʻOtua ʻi he fakataha ʻoe kau māʻoniʻoni,
pea ke fakaʻapaʻapa ʻakinautolu kotoa pē ʻoku tuʻu takatakai kiate ia.
‌ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau, ko hai ʻoku tatau mo koe ko Sihova māfimafi?
Pea ko hoʻo moʻoni ʻoku kāpui koe.
‌ʻOku ke puleʻi ʻae ngaue mālohi ʻoe tahi:
ʻoka hou hono ngaahi peau, ʻoku ke fakatofukī ia.
10 Kuo ke fesiʻi ʻa Lehapi ke lailai, ʻo hangē ha taha kuo tāmateʻi;
kuo fakahēʻi ho ngaahi fili ʻaki ho nima mālohi.
11 ‌ʻOku ʻoʻou ʻae ngaahi langi,
pea ʻoku ʻoʻou foki mo e fonua: ko māmani mo hono fonu
ʻo ia kuo ke fakatuʻumaʻu ia.
12 Kuo ke ngaohi ʻae potu tokelau mo e potu tonga:
ko Tepoa mo Heamoni ʻe fiefia ʻi ho huafa.
13 ‌ʻOku ʻiate koe ʻae nima māfimafi ʻoku mālohi ho nima,
pea māʻolunga ho nima toʻomataʻu.
14 Ko e angatonu mo e fakamaau ko e tuʻunga ia ʻo ho ʻafioʻanga:
ʻe muʻomuʻa ʻi ho ʻao ʻae ʻaloʻofa mo e moʻoni.
15 ‌ʻOku monūʻia ʻae kakai ʻoku nau ʻiloʻi ʻae ongoongo fakafiefia:
tenau ʻaʻeva, ʻE Sihova, ʻi he maama ʻo ho fofonga.
16 Te nau fiefia ʻi ho huafa ʻi he ʻaho kotoa pē:
pea ʻi hoʻo māʻoniʻoni ʻe hakeakiʻi ai ʻakinautolu.
17 He ko koe ko e vikivikiʻanga ʻo honau mālohi:
pea ʻi hoʻo ʻofa ʻe hiki ai ki ʻolunga honau nifo.
18 He ko homau hūfanga ʻa Sihova;
pea ko e tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli ko homau tuʻi.
19 Pea naʻa ke toki folofola ʻi he meʻa ha mai ki hoʻo tokotaha māʻoniʻoni,
ʻo pehē, “Kuo u hilifaki ʻae tokoni ki ha tokotaha ʻoku mālohi;
kuo u fakahikihiki ʻae tokotaha kuo fili mei he kakai.
20 Kuo u ʻiloʻi ʻa Tevita ko ʻeku tamaioʻeiki;
pea kuo u tākai ʻaki ia ʻa ʻeku lolo māʻoniʻoni:
21 ‌ʻE tuʻumaʻu hoku nima mo ia:
ko hoku nima foki ʻe fakamālohiʻi ia.
22 ‌ʻE ʻikai fai fakamālohi kiate ia ʻe he fili;
pe fakamamahiʻi ia ʻe he foha ʻoe angakovi.
23 Pea te u taaʻi hifo hono ngaahi fili ʻi hono ʻao,
pea tautea ʻakinautolu ʻoku fehiʻa kiate ia.
24 Ka ʻe ʻiate ia ʻa ʻeku moʻoni mo ʻeku ʻaloʻofa:
pea ʻi hoku huafa ʻe hiki ki ʻolunga ai ʻa hono nifo.
25 Te u ʻai foki hono nima ki he tahi,
mo hono nima toʻomataʻu ki he ngaahi vaitafe.
26 ‌ʻE tangi ia kiate au, ‘Ko koe ko ʻeku Tamai,
ko hoku ʻOtua, mo e maka ʻo hoku fakamoʻui.’
27 Pea te u ngaohi foki ia ko hoku ʻuluaki foha,
ʻe māʻolunga lahi ia ʻi he ngaahi tuʻi ʻo māmani.
28 Te u tuku ʻeku ʻaloʻofa maʻana ʻo taʻengata,
pea ʻe tuʻumaʻu ʻeku fuakava mo ia.
29 Te u ngaohi foki hono hako kenau tolonga ʻo taʻengata,
mo hono nofoʻa ʻo hangē ko e ngaahi ʻaho ʻoe langi.
30 “Kapau ʻe liʻaki ʻeku akonaki ʻe heʻene fānau,
ʻo ʻikai ʻaʻeva ʻi heʻeku ngaahi fakamaau;
31 Kapau tenau maumauʻi ʻeku ngaahi tuʻutuʻuni,
pea ʻikai tauhi ʻeku ngaahi fekau;
32 Pea te u toki ʻaʻahi ʻenau ngaahi talangataʻa ʻaki ʻae meʻa kini,
mo ʻenau hia ʻaki ʻae ngaahi tā.
33 Ka ʻe ʻikai te u hiki ʻaupito ʻeku manavaʻofa ʻiate ia,
pe tuku taʻehoko ʻa ʻeku moʻoni.
34 ‌ʻE ʻikai te u liʻaki ʻeku fuakava,
pe fakakehe ʻae meʻa kuo ʻalu atu ʻi hoku loungutu.
35 “Kuo u fuakava tuʻo taha ʻi heʻeku māʻoniʻoni ʻe ʻikai te u loi kia Tevita.
36 ‌ʻE tolonga ʻene fānau ʻo taʻengata,
mo hono nofoʻa ʻo hangē ko e laʻā ʻi hoku ʻao.
37 ‌ʻE fakatuʻumaʻu ia ke taʻengata ʻo hangē ko e māhina,
pea hangē ko e fakamoʻoni ʻi he langi.”
Sila.
38 Ka kuo liʻaki mo fākaliliʻa,
mo ke houhau kiate ia naʻa ke pani.
39 Kuo ke fakataʻeʻaongaʻi ʻae fuakava ʻa hoʻo tamaioʻeiki:
kuo ke fakakoviʻi hono tatā ʻi hoʻo lī ia ki he kelekele.
40 Kuo ke maumauʻi hifo hono ngaahi ʻā kotoa pē;
kuo ke fakaʻauha hono ngaahi potu mālohi.
41 Ko kinautolu kotoa pē ʻoku ʻalu ʻi he hala ʻoku nau kaihaʻa ʻiate ia:
ko e manukiʻanga ia ʻo hono ngaahi kaungāʻapi.
42 Kuo ke hiki hake ʻae nima toʻomataʻu ʻo hono ngaahi fili;
kuo ke fakafiefiaʻi ʻa hono ngaahi fili kotoa pē.
43 Kuo ke liliu foki ʻae mata ʻo ʻene heletā,
pea ʻe ʻikai te ke ngaohi ia ke tuʻu ʻi he tau.
44 Kuo ke fakaʻosi hono nāunau,
pea lī hono nofoʻa ki he kelekele.
45 Kuo ke fakafuonounou ʻae ngaahi ʻaho ʻo ʻene talavou:
kuo ke ʻufiʻufi ʻaki ia ʻae mā.
Sila.
46 ‌ʻE Sihova, ʻe fēfē hono fuoloa?
Te ke fakafufū koe ʻo taʻengata?
ʻE vela ho houhau ʻo hangē ko e afi?
47 Manatu ki hono fuonounou ʻo ʻeku moʻui:
ko e hā kuo ke ngaohi ʻae kakai kotoa pē ke taʻeʻaonga?
48 Ko hai ʻae tangata ko ia ʻoku moʻui,
pea ʻe ʻikai te ne mamata ki he mate? ʻE fakamoʻui ʻe ia ʻa hono laumālie mei he nima ʻoe faʻitoka?
Sila.
49 ‌ʻE ʻEiki, ko e fē hoʻo ngaahi ʻaloʻofa ʻi muʻa,
ʻaia naʻa ke fuakava ʻaki kia Tevita ʻi hoʻo moʻoni?
50 Manatu, ʻE ʻEiki, ki he manukiʻi ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki;
mo ʻeku fua ʻi hoku fatafata ʻae manuki ʻae kakai mālohi kotoa pē;
51 ‌ʻAia kuo manuki ʻaki ʻe ho ngaahi fili,
ʻE Sihova; ʻaia kuo nau manuki ʻaki ʻae ngaahi ʻaluʻanga ʻo ia kuo ke pani.
52 Fakafetaʻi kia Sihova ʻo taʻengata.
ʻEmeni, mo ʻEmeni.