Tongan Bible (Revised West Version) Saame 88
88
1–8 Ko e lotu ʻi he mamahi lahi.
Ko e Hiva pe ko e Saame ki he ngaahi foha ʻo Kola, ki he Takimuʻa ʻi he Mahalati Leanoti, ko e akonaki ʻa Hemani ʻi he faʻahinga ʻo Esela.
‌ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻo ʻeku moʻui,
naʻaku tangi ʻi he ʻaho mo e pō ʻi ho ʻao:
Tuku ke aʻu atu ʻeku lotu ki ho ʻao ke ke fofonga mai ki heʻeku tangi;
He ʻoku fonu hoku laumālie ʻi he mamahi:
pea ʻoku fakaʻaʻau ʻeku moʻui ki he faʻitoka.
‌ʻOku lau fakataha au mo kinautolu ʻoku ʻalu hifo ki he luo:
ʻoku ou hangē ha tangata ʻoku ʻikai hano mālohi:
‌ʻO tauʻatāina mo e kakai mate,
ʻo hangē ko e kakai kuo tāmateʻi ʻoku tokoto ʻi he faʻitoka,
ʻakinautolu ʻoku ʻikai te ke kei manatuʻi:
pea kuo motuhi ʻakinautolu ʻe ho nima.
Kuo ke tuku au ʻi he luo taumamaʻo,
ʻi he fakapoʻuli,
ʻi he ngaahi loloto.
‌ʻOku tataʻo mamafa ho houhau ʻiate au,
pea kuo ke fakamamahiʻi au ʻaki hoʻo ngaahi peau kotoa pē.
Sila.
Kuo ke fakamamaʻo atu hoku ngaahi kaumeʻa;
kuo ke ngaohi au ko e meʻa fakalielia kiate kinautolu:
kuo ʻākilotoa au, pea ʻoku ʻikai te u faʻa ʻalu atu.
‌ʻOku vaivai hoku mata ko e meʻa ʻi he mamahi:
ʻE Sihova, ʻoku ou ui kiate koe ʻi he ʻaho kotoa pē,
kuo u mafao atu hoku nima kiate koe.
10 Te ke fakahā ʻae ngaahi meʻa mana ki he mate?
ʻE tuʻu hake ʻae mate ʻo fakafetaʻi kiate koe?
Sila.
11 ‌ʻE fakahā atu ʻa hoʻo ʻaloʻofa ʻi he faʻitoka?
Pe ko hoʻo moʻoni ʻi he fakaʻauha?
12 ‌ʻE ʻiloʻi hoʻo ngaahi ngāue fakaofo ʻi he poʻuli?
Mo hoʻo māʻoniʻoni ʻi he fonua ʻoe fakangalo?
13 Ka naʻaku tangi kiate koe, ʻE Sihova;
pea ʻi he pongipongi ʻe aʻu atu kiate koe ʻeku lotu.
14 ‌ʻE Sihova, ko e hā ʻoku ke liʻaki ai ʻa hoku laumālie?
Ko e hā ʻoku ke fufū ai ho fofonga ʻiate au?
15 ‌ʻOku ou mamahi, pea meimei mate talu ʻeku kei talavou:
ʻi heʻeku kātaki hoʻo ngaahi meʻa fakailifia ʻoku ou feinga ai ʻaupito.
16 Kuo lōfia au ʻe ho houhau lahi;
kuo motuhi au ʻe hoʻo ngaahi fakailifia.
17 Naʻa nau kāpui au ʻi he ʻaho kotoa pē ʻo hangē ko e vai;
naʻa nau fakataha ʻo takatakai au.
18 Ko e kaumeʻaʻofa mo e kāinga kuo ke fakamamaʻo atu ʻiate au,
mo hoku kaumeʻa ki he poʻuli.