Tongan Bible (Revised West Version) Saame 86
86
1 Ko e tokoni ʻaki ʻe Tevita ʻene hū ʻi heʻene ʻiloʻi ʻae ʻofa, mo e angalelei, mo e mālohi ʻae ʻOtua. 11 ʻOku ne holi ke ne maʻu pe ʻae hala ʻo ia. 14 ʻOku hanu ia ʻi he kau fielahi, pea ne kole fakaʻilonga ki he angalelei ʻae ʻOtua.
Ko e Lotu ʻa Tevita.
‌ʻE Sihova, ke ke fofonga mai, ʻo fanongo kiate au:
he ʻoku ou masiva mo mamahi.
Fakamoʻui hoku laumālie; he ʻoku ou māʻoniʻoni:
ʻa koe ko hoku ʻOtua, fakamoʻui hoʻo tamaioʻeiki ʻaia ʻoku falala kiate koe.
‌ʻE ʻEiki, ke ke ʻaloʻofa kiate au:
he ʻoku ou tangi kiate koe ʻi he ʻaho kotoa pē.
‌ʻE ʻEiki, fakafiefiaʻi ʻae laumālie ʻo hoʻo tamaioʻeiki:
he ʻoku ou hiki hake hoku laumālie kiate koe.
He ko koe, ʻE ʻEiki ʻoku ke angalelei, pea faʻa fakamolemole;
pea mohu ʻaloʻofa kiate kinautolu kotoa pē ʻoku ui kiate koe.
Fanongo, ʻE Sihova, ki heʻeku lotu
pea tokanga ki he leʻo ʻo ʻeku ngaahi lotu tāumaʻu.
‌ʻI he ʻaho ʻo ʻeku mamahi te u ui kiate koe;
he te ke talia au.
‌ʻE ʻEiki, ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻi he ngaahi ʻotua ʻoku tatau mo koe;
pea ʻoku ʻikai ha ngāue ʻe hangē ko hoʻo ngaahi ngāue.
‌ʻE ʻEiki, ʻe haʻu ʻo hū ʻi ho ʻao ʻae ngaahi puleʻanga kotoa pē naʻa ke ngaohi;
pea tenau fakaongoongoleleiʻi ho huafa.
10 He ʻoku ke lahi, pea ʻoku ke fai ʻae ngaahi meʻa mana:
ko koe pē ko e ʻOtua.
11 ‌ʻE Sihova, ako kiate au ho hala;
te u ʻeveʻeva ʻi hoʻo moʻoni:
ngaohi ke taha pē hoku loto ke manavahē ki ho huafa.
12 ‌ʻE ʻEiki ko hoku ʻOtua, te u fakafetaʻi kiate koe ʻaki hoku loto kotoa:
pea te u fakaongoongolelei ho huafa ʻo taʻengata.
13 He ʻoku lahi hoʻo ʻaloʻofa kiate au:
pea kuo ke fakamoʻui hoku laumālie mei he loto heli.
14 ‌ʻE ʻOtua, kuo tuʻu hake kiate au ʻae kau fielahi,
pea naʻe kumi hoku laumālie ʻe he ngaahi fakataha ʻoe kau fakamālohi;
pea ʻoku ʻikai tenau fokotuʻu ʻa hoʻo ʻafio ʻi honau ʻao.
15 Ka ko koe, ʻE ʻEiki, ko e ʻOtua ʻoku fonu ʻi he manavaʻofa, mo e angalelei,
ʻoku ke kātaki fuoloa, pea mohu ʻaloʻofa mo e moʻoni.
16 Ke ke tafoki mai kiate au, pea ʻaloʻofa kiate au;
foaki ho mālohi ki hoʻo tamaioʻeiki,
pea fakamoʻui ʻae tama ʻa hoʻo kaunanga.
17 Fakahā kiate au ʻae fakaʻilonga ʻoe lelei;
koeʻuhi ke mamata ki ai ʻakinautolu ʻoku fehiʻa kiate au, pea mā ai:
koeʻuhi kuo ke tokoniʻi au, ʻE Sihova, ʻo fakafiemālieʻi au.