Tongan Bible (Revised West Version) Saame 84
84
1 ʻOku holi ʻae palōfita ki he fakataha ʻi he falelotu, 4 Pea ne fakahā ʻae monūʻia ʻokinautolu ʻoku nofo ai. 8 ʻOku lotu ke ne toe kau ai.
Ki he Takimuʻa ʻi he Kitita, ko e Saame ki he ngaahi foha ʻo Kola.
‌ʻE Sihova ʻoe ngaahi kautau,
ʻoku lelei lahi ho ngaahi fale fehikitaki!
‌ʻOku holi hoku laumālie, ʻio, ʻoku ou vaivai ʻi he fie ʻalu ki he ngaahi lotoʻā ʻo Sihova;
ʻoku tangi kalanga hoku loto mo hoku kakano ki he ʻOtua moʻui.
‌ʻIo, kuo ʻilo ʻe he hikiʻi manupuna ʻae fale,
mo e kulukulu ha pununga maʻana, ʻaia te ne tuku ki ai ʻene fānau,
ʻio, ko ho ngaahi feilaulauʻanga, ʻE Sihova ʻoe ngaahi kautau, ko hoku Tuʻi, mo hoku ʻOtua.
‌ʻOku monūʻia ʻakinautolu ʻoku nofo ʻi ho fale:
tenau kei fakafetaʻi pe kiate koe.
Sila.
‌ʻOku monūʻia ʻae tangata ʻoku ʻiate koe hono mālohi;
ʻoku ʻi hono loto ʻae ngaahi hala.
Pea ʻi heʻenau ʻalu ʻi he toafa ʻo Peka ʻoku ngaohi ia ko e matavai;
ʻoku fakafonu foki ʻe he ʻuha ʻae ngaahi lepa.
‌ʻOku nau ʻalu ʻi he mālohi ki he mālohi,
ʻo fakahā taki taha kotoa pē ia ʻi he ʻao ʻoe ʻOtua ʻi Saione.
‌ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau,
ke ke fanongo ki heʻeku lotu:
fakafanongo, ʻE ʻOtua ʻo Sēkope.
Sila.
Vakai, ʻE ʻOtua ko homau fakaū,
mo ke ʻafio ki he fofonga ʻo hoʻo pani.
10 He ʻoku lelei lahi hake ʻae ʻaho pe taha ʻi ho ngaahi loto ʻā,
ʻi he ʻaho ʻe taha afe.
ʻOku ou fili muʻa ke u nofo ko e leʻo matapā ʻi he fale ʻo hoku ʻOtua,
ʻi heʻeku nofo ʻi he ngaahi nofoʻanga ʻoe kovi.
11 He ko Sihova ko e ʻOtua ko e laʻā ia mo e fakaū:
ʻe foaki ʻe Sihova ʻae ʻaloʻofa mo e nāunau:
ʻe ʻikai te ne taʻofi ha meʻa lelei ʻe taha meiate kinautolu ʻoku ʻaʻeva totonu.
12 ‌ʻE Sihova ʻoe ngaahi kautau,
ʻoku monūʻia ʻae tangata ʻoku falala kiate koe.