83
1 Ko e lāunga ki he ʻOtua ʻi he angatuʻu ʻae ngaahi fili. 9 Ko e lotu koeʻuhi ko kinautolu ʻoku taʻomi ʻae siasi.
Ko e Hiva pe ko e Saame ʻa ʻAsafi.
‌ʻE ʻOtua, ʻoua naʻa ke fakalongo pē:
ʻE ʻOtua, ʻoua naʻa ke taʻeʻafioʻi, pea ʻoua naʻa ke nofo pē.
Vakai, ʻoku fakatupu maveuveu ʻe ho ngaahi fili:
pea ko kinautolu ʻoku fehiʻa kiate koe kuo nau hiki hake honau ʻulu.
Naʻa nau alea fakalilolilo ki hoʻo kakai,
pea nau fakakaukau fakataha ki he kakai ʻoku ke maluʻi.
Naʻa nau pehē, “Haʻu, ketau fakaʻauha ʻakinautolu ke ʻoua naʻa toe ui ʻakinautolu ko e puleʻanga;
ke ʻoua naʻa kei manatu ki he hingoa ʻo ʻIsileli.”
He kuo nau fakakaukau ʻi he loto taha:
ʻoku nau fuakava ʻo angatuʻu kiate koe:
Ko e ngaahi fale fehikitaki ʻo ʻItomi, mo e kau ʻIsimeʻeli;
ʻa Moape, mo e hako ʻo Hekaʻā;
‌ʻA Kepale, mo ʻAmoni, mo ʻAmaleki,
ko e kau Filisitia mo e kakai ʻo Taia;
‌ʻOku fakataha mo kinautolu foki ʻa ʻAsilia:
kuo nau tokoni ki he fānau ʻa Lote.
Sila.
Fai kiate kinautolu ʻo hangē ko hoʻo fai ki he kau Mitiani;
ʻo hangē ko Sisela, mo Sapini, ʻi he vaitafe ʻo Kisoni:
10 ‌ʻAia naʻe ʻauha ʻi Enitoa:
naʻa nau hoko ʻo hangē ko e kinohaʻa ki he kelekele.
11 Ngaohi honau ngaahi ʻeiki ke hangē ko Olipi, pea tatau mo Siipi:
ʻio, ʻa ʻenau houʻeiki kotoa pē ʻo hangē ko Sipaa, mo Salimuna.
12 ‌ʻAia naʻa nau pehē, “Ketau maʻu ʻae ngaahi fale ʻoe ʻOtua moʻotautolu.”
13 ‌ʻE hoku ʻOtua, ke ke ngaohi ʻakinautolu ke hangē ko e teka;
ke hangē ko e veve ʻoku vilingia ʻi he matangi.
14 ‌ʻO hangē ko e vela ʻoe vao ʻakau ʻi he afi,
pea hangē kuo tutu ʻae ngaahi moʻunga ʻe he ulo afi.
15 Ke fakatanga pehē ʻakinautolu ʻaki hoʻo fuʻu taufa,
pea fakamanavahēʻi ʻakinautolu ʻaki hoʻo afā.
16 ‌ʻE Sihova, fakafonu honau mata ʻi he mā;
koeʻuhi kenau kumi ki ho huafa.
17 Tuku kenau puputuʻu mo mamahi ʻo taʻengata;
ʻio, tuku ke mā mo ʻauha ʻakinautolu.
18 Koeʻuhi ke ʻilo ʻe he kakai ko koe, ko ho huafa ʻoʻou ko Sihova,
ko e Fungani Māʻolunga ʻi māmani kotoa pē.