Tongan Bible (Revised West Version) Saame 82
82
1 ʻOku enginakiʻi ʻe he tangata tohi saame ʻae kau fakamaau, 5 Pea ne valoki ʻenau taʻetokanga. 9 ʻOku ne kole ki he ʻOtua ke ne fakamaau.
Ko e Saame ʻa ʻAsafi.
‌ʻOku ʻafio ʻae ʻOtua ʻi he fakataha ʻoe kau mālohi;
ʻoku ne fakamaau ʻi he lotolotonga ʻoe ngaahi ʻotua.
“ʻE fēfē hono fuoloa mo hoʻomou fakamaau taʻetotonu,
pea filifilimānako ki he kakai angahala?”
Sila.
“Fakamaau ʻae paea mo e tamai mate:
fai angatonu ki he mamahi mo e masiva.
Fakahaofi ʻae masiva mo e paea:
fakamoʻui ʻakinautolu mei he nima ʻoe kau angahala.”
‌ʻOku ʻikai te nau ʻilo,
pea ʻoku ʻikai te nau fie ʻilo;
ʻoku nau ʻalu pē ʻi he poʻuli:
kuo ueʻi ʻae ngaahi tuʻunga kotoa pē ʻo māmani.
Naʻaku pehē, “Ko e ngaahi ʻotua ʻakimoutolu;
pea ko e fānau ʻae Fungani Māʻolunga ʻakimoutolu kotoa pē.
Ka temou mate ʻo hangē ko e kau tangata,
pea tō ʻo hangē ko e tokotaha ʻoe houʻeiki.”
Tuʻu hake, ʻE ʻOtua, fakamaau ʻa māmani:
he te ke maʻu ʻae puleʻanga kotoa pē.