81
1 Ko e enginaki ke fakamālō ki he ʻOtua. 4 ʻOku totonu ke fai ia ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ngaahi meʻaʻofa. 8 ʻOku enginakiʻi ʻe he ʻOtua kenau talangofua, ʻo ne fakahā ʻenau talangataʻa, ʻaia ʻoku nau kovi ai.
Ki he Takimuʻa ʻi he Kitita, ko e Saame ʻa ʻAsafi.
Hiva kalanga ki he ʻOtua ko hotau mālohi,
kalanga fakafiefia ki he ʻOtua ʻo Sēkope.
Toʻo mai ʻae saame, pea ʻomi ʻae kihiʻi lali,
mo e haʻape mālie mo e saliteli.
Ifi mālohi ʻae meʻa lea ʻi he māhina foʻou,
ʻi he ʻaho kuo tuʻutuʻuni, ʻi hotau ʻaho kātoanga mamalu.
He ko e fekau eni ki ʻIsileli,
mo e fono ʻae ʻOtua ʻo Sēkope.
Naʻa ne tuʻutuʻuni eni ʻia Siosefa ko e fakamoʻoni,
ʻi heʻene ʻalu atu ʻi he fonua ko ʻIsipite:
ʻaia naʻaku fanongo ai ki he lea naʻe ʻikai te u ʻiloa.
“Naʻaku hiki ʻae kavenga mei hono uma:
naʻe hao hono nima mei he ngaahi kato.
Naʻa ke ui ʻi he mamahi, pea ne u fakamoʻui koe:
naʻaku talia koe ʻi he potu lilo ʻoe mana: ne u ʻahiʻahiʻi koe ʻi he vai ʻo Melipa.
Sila.
Fanongo, ʻE hoku kakai,
pea te u fakapapau kiate koe:
ʻE ʻIsileli, kapau te ke tokanga mai kiate au;
‌ʻOua naʻa fokotuʻu ha ʻotua foʻou kiate koe:
pea ʻe ʻikai te ke hū ki ha ʻotua foʻou.
10 Ko au Sihova ko ho ʻOtua,
naʻaku ʻomi koe mei he fonua ko ʻIsipite:
fakamanga ho ngutu ke lahi, pea te u fakafonu ia.
11 “Ka naʻe ʻikai fie tokanga ʻa hoku kakai ki hoku leʻo;
pea naʻe ʻikai manako ʻa ʻIsileli kiate au.
12 Ko ia ne u fakatukutukuʻi ai ʻakinautolu ki he holi kovi ʻa honau loto:
pea naʻa nau ʻaʻeva ʻi heʻenau ngaahi filioʻi.
13 ‌ʻAmusiaange ʻeau kuo tokanga ʻa hoku kakai kiate au,
pea ʻeveʻeva ʻa ʻIsileli ʻi hoku ngaahi hala!
14 Pehē, kuo u fakavaivaiʻi leva honau ngaahi fili,
ʻo mafao atu hoku nima ki honau kau fakamamahi.
15 Pea ko e kau fehiʻa kia Sihova kuo nau fakavaivai ʻakinautolu kiate ia:
ka ʻe tolonga ʻo taʻengata honau ngaahi ʻaho.
16 Kuo ne fafanga foki ʻakinautolu ʻaki ʻae uite mātuʻaki lelei:
pea u fakamākona ʻaki ʻakinautolu ʻae hone mei he maka.”