80
1 ʻOku hanu ʻae tangata tohi saame ʻi heʻene lotu ʻi he ngaahi mamahi ʻoe siasi. 8 Kuo liliu ʻae meʻaʻofa ʻi muʻa ʻae ʻOtua ko e meʻa fakamamahi. 13 ʻOku lotu ia ke ne moʻui.
Ki he Takimuʻa ʻi he Sosanimi ʻEtuta, ko e Saame ʻa ʻAsafi.
Fakafanongo ʻae Tauhi ʻo ʻIsileli,
ʻa koe ʻoku ke tataki ʻa Siosefa ʻo hangē ko e fanga sipi;
ʻa koe ʻoku ke ʻafio ʻi he vahaʻa ʻoe selupimi, ke ke ulo mai.
‌ʻI he ʻao ʻo ʻIfalemi mo Penisimani mo Manase ke ke ueʻi hake ho mālohi,
pea hāʻele mai ʻo fakamoʻui ʻakimautolu.
‌ʻE ʻOtua, ke ke toe fakatafoki ʻakimautolu,
pea tuku ke ulo mai ho fofonga;
pea te mau moʻui ai.
‌ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau,
ʻe fēfē hono fuoloa mo hoʻo kei houhau ki he lotu ʻa ho kakai?
‌ʻOku ke fafanga ʻaki ʻakinautolu ʻae mā ʻoe loʻimata; pea ʻoku ʻange kiate kinautolu ʻae loʻimata lahi kenau inu.
‌ʻOku ke ngaohi ʻakimautolu ko e fekeʻikeʻiʻanga ʻo homau kaungāʻapi:
pea ʻoku katakata homau ngaahi fili ʻiate kinautolu.
‌ʻE ʻOtua ʻoe ngaahi kautau,
ke ke toe fakatafoki ʻakimautolu,
pea tuku ke ulo mai ho fofonga;
pea te mau moʻui ai.
Naʻa ke lī kituʻa ʻae hiteni;
ka naʻa ke ʻomi ʻae vaine mei ʻIsipite, ʻo tō ia.
Naʻa ke fakaʻataʻatā ʻae potu ʻi hono ʻao,
pea naʻa ke fakaaka māʻulalo ia, pea naʻa ne fakapito ʻae fonua.
10 Naʻe ʻufiʻufi ʻae ngaahi moʻunga ʻi hono malumalu,
pea ko hono ngaahi vaʻa naʻe hangē ko e ngaahi sita ʻae ʻOtua.
11 Naʻa ne tuku atu hono ngaahi vaʻa ki he tahi,
mo hono ngaahi ʻuluʻulu ki he vaitafe.
12 Ko e hā kuo ke hae hifo ai hono ngaahi ʻā,
ke toli ia ʻekinautolu kotoa pē ʻoku ʻalu atu ʻi he hala?
13 ‌ʻOku maumauʻi ia ʻe he puaka tau mei he vao,
ʻoku kai ke ʻosi ia ʻe he fanga manu kaivao.
14 ‌ʻE ʻOtua ʻoe ngaahi kautau, ʻoku mau kole kiate koe ke ke foki mai:
ʻafio hifo mei he langi, ʻo vakai, mo ʻaʻahi ki he vaine ni;
15 Mo e ngoue vaine ʻaia kuo tō ʻe ho nima toʻomataʻu,
mo e vaʻa ʻaia naʻa ke ngaohi ke mālohi maʻau.
16 Kuo tutu ia ʻaki ʻae afi, kuo tā hifo ia:
kuo nau ʻauha ʻi he tautea ʻe ho fofonga.
17 Tuku ke hili ho nima ki he tangata ʻo ho nima toʻomataʻu,
ki he foha ʻoe tangata ʻaia naʻa ke fakamālohi maʻau.
18 Pea ʻe ʻikai ai te mau foki kimui meiate koe:
ke ke fakaakeake ʻakimautolu, pea temau ui ki ho huafa.
19 ‌ʻE Sihova ko e ʻOtua ʻoe ngaahi kautau, ke ke toe fakatafoki ʻakimautolu,
pea tuku ke ulo mai ho fofonga; pea temau moʻui ai.