Tongan Bible (Revised West Version) Saame 79
79
1 ʻOku hanu ʻae tangata tohi saame ʻi he maumau ʻo Selūsalema. 8 ʻOku ne lotu kenau moʻui, 13 Mo fakahā te ne ʻatu ʻae fakafetaʻi.
Ko e Saame ʻa ʻAsafi.
‌ʻE ʻOtua, kuo hoko ʻae hiteni ki ho tofiʻa;
kuo nau fakaʻuliʻi ho faletapu māʻoniʻoni;
kuo nau fakalala ʻa Selūsalema ke tafungofunga ia.
Kuo nau ʻange ʻae sino mate ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki ko e meʻakai ki he manupuna ʻoe langi,
mo e kakano ʻo hoʻo kakai māʻoniʻoni ki he fanga manu ʻoe fonua.
Kuo nau lilingi honau toto ʻo hangē ko e vai ʻo takatakai ʻi Selūsalema;
pea naʻe ʻikai ha niʻihi ke tanu ʻakinautolu.
Kuo mau hoko ko e manukiʻanga ʻo homau ngaahi kaungāʻapi,
ko e meʻa manuki mo e taukaeʻanga ʻokinautolu ʻoku nofo takatakai ʻiate kimautolu.
‌ʻE Sihova, ʻe fēfē hono fuoloa?
Te ke houhau ʻo taʻengata?
pea vela ho fuaʻa ʻo hangē ko e afi?
Ke ke lilingi ho houhau ki he hiteni ʻoku teʻeki ai ʻilo koe,
pea mo e ngaahi puleʻanga ʻoku teʻeki ai ui ki ho huafa.
He kuo nau kai ʻo ʻosi ʻa Sēkope,
ʻo maumauʻi ke lala hono nofoʻanga.
‌ʻoua naʻa ke fakamanatu kiate kimautolu ʻemau ngaahi muʻaki hia:
tuku ke tokoni vave ʻakimautolu ʻe hoʻo ʻaloʻofa ongongofua:
he kuo ʻohifo ki lalo ʻaupito ʻakimautolu.
‌ʻE ʻOtua ko homau fakamoʻui, ke ke tokoni ʻakimautolu, koeʻuhi ko e ongoongolelei ʻo ho huafa:
pea fakahaofi ʻakimautolu, ʻo fakamaʻa ke ʻosi ʻemau ngaahi angahala, koeʻuhi ko ho huafa.
10 Koeʻumaʻā ʻae lea pehē mai ʻe he hiteni, “Ko e fē honau ʻOtua?”
Tuku ke ʻilo ia ʻi he lotolotonga ʻoe hiteni ʻi homau ʻao ʻi he totongi ʻoe toto ʻo hoʻo kau tamaioʻeiki ʻaia kuo huaʻi.
11 Tuku ke aʻu ki ho ʻao ʻae ngaahi mafulu ʻae kau nofo pōpula;
ke ke fakamoʻui ʻakinautolu kuo tuʻutuʻuni ke mate ʻo fakatatau mo hono lahi ʻo hoʻo māfimafi.
12 ‌ʻE ʻEiki, ke ke ʻange ke liunga fitu ki he fatafata ʻo homau kaungāʻapi ʻenau lauʻikovi,
ʻaia naʻa nau lauʻikoviʻi ʻaki koe.
13 Pea ko kimautolu ko ho kakai mo e fanga sipi ʻo hoʻo ngoue,
temau ʻatu ʻae fakafetaʻi kiate koe ʻo taʻengata:
temau fakahā atu ho ongoongolelei ki he toʻutangata kotoa pē.