Tongan Bible (Revised West Version) Saame 78
78
1 Ko e enginaki ke tokanga ki he fono ʻae ʻOtua, pea malangaʻaki ia. 9 Ko e fakamatala ki he houhau ʻoe ʻOtua ki he taʻetui mo e talangataʻa. 67 Kuo liʻaki ʻe he ʻOtua ʻae kakai ʻIsileli, pea fili ʻe ia ʻa Siuta, mo Saione, mo Tevita.
Ko e Saame akonaki ʻa ʻAsafi.
Fakafanongo ʻa hoku kakai ki heʻeku akonaki:
fakatokangaʻi homou telinga ki he ngaahi lea ʻa hoku ngutu.
Te u mafaʻa hoku ngutu ʻi he fakatātā:
te u fakahā ʻae ngaahi lea fufū mei muʻa:
‌ʻAia kuo tau fanongo ki ai pea ʻiloʻi,
pea naʻe tala ia kiate kitautolu ʻe heʻetau ngaahi tamai.
‌ʻE ʻikai te tau fufū ia mei heʻenau fānau,
ka ʻe fakahā ki he toʻutangata ʻe hoko ʻae ongoongolelei ʻo Sihova,
mo hono mālohi, mo e ngaahi ngāue mana naʻa ne fai.
He naʻa ne fokotuʻumaʻu ʻae fono ʻia Sēkope,
ʻo ne tuʻutuʻuni ʻae akonaki ʻi ʻIsileli,
ʻaia naʻa ne fekauʻi ʻetau ngaahi tamai,
koeʻuhi ke nau fakaʻilo ia ki heʻenau fānau:
Koeʻuhi ke ʻilo ia ʻe he toʻutangata ʻe hoko, ʻio, ʻae fānau ʻe fanauʻi;
ʻaia tenau tupu hake ʻo fakahā ia ki heʻenau fānau:
Koeʻuhi kenau ʻamanaki lelei maʻuaipē ki he ʻOtua,
pea ʻoua naʻa fakangalongaloʻi ʻae ngaahi ngāue ʻae ʻOtua,
ka e tauhi ʻene ngaahi fekau:
Kaeʻoua naʻa tatau mo ʻenau ngaahi tamai,
ko e toʻutangata paongataʻa mo angatuʻu;
ko e toʻutangata naʻe ʻikai tenau teuteu honau loto ke lelei,
pea naʻe ʻikai tuʻumaʻu honau laumālie ʻi he ʻOtua.
Ko e fānau ʻa ʻIfalemi naʻe toʻo mahafutau,
mo e ngaahi kaufana,
naʻa nau hola ʻi he ʻaho ʻoe tau.
10 Naʻe ʻikai tenau fai ki he fuakava ʻae ʻOtua,
pea naʻe ʻikai siʻi tenau loto ke ʻaʻeva ʻi heʻene akonaki;
11 Pea naʻa nau fakangalongaloʻi ʻene ngaahi ngāue,
mo ʻene ngaahi mana naʻa ne fakahā kiate kinautolu.
12 Naʻa ne fai ʻae ngaahi meʻa fakaofo ʻi he ʻao ʻo ʻenau ngaahi tamai,
ʻi he fonua ko ʻIsipite, ʻi he ngoue ʻo Soani.
13 Naʻe vaeua ʻe ia ʻae tahi, pea ne pule kenau ʻalu atu ai;
pea ne ngaohi ʻae tahi ke tuʻu fakatafungofunga pē.
14 Naʻa ne tataki foki ʻakinautolu ʻi he ʻaho ʻaki ʻae ʻao,
pea ʻi he pō ʻaki ʻae maama ʻoe afi.
15 Naʻe fahiʻi ʻe ia ʻae ngaahi makatuʻu ʻi he toafa,
pea ʻange ʻae inu kiate kinautolu ʻo hangē ʻoku mei he loloto lahi.
16 Naʻa ne ʻomi foki kiate kinautolu ʻae ngaahi vaitafe mei he makatuʻu,
ʻo ne pule ke tafe hifo ʻae ngaahi vai ʻo hangē ko e ngaahi vaitafe lahi.
17 Pea naʻa nau toe fai angahala kiate ia,
ʻi heʻenau fakahouhau ki he Fungani Māʻolunga ʻi he toafa.
18 Pea naʻa nau ʻahiʻahiʻi ʻae ʻOtua ʻi honau loto,
ʻi heʻenau lea ke maʻu ʻae kakano ʻi heʻenau holi kovi.
19 ‌ʻIo, naʻa nau lauʻikoviʻi ʻae ʻOtua;
naʻa nau pehē, “ʻE faʻa teuteu ʻe he ʻOtua ʻae keinangaʻanga ʻi he toafa?
20 Vakai, naʻe taaʻi ʻe ia ʻae makatuʻu, pea puna mei ai ʻae ngaahi vai,
pea pito ʻo fetāfeaki ʻae ngaahi vaitafe;
te ne faʻa tuku mai foki ʻae mā?
ʻE faʻa tokonaki ʻe ia ʻae kakano maʻa hono kakai?”
21 Ko ia naʻe fanongo ki ai ʻa Sihova, pea houhau ia:
ko ia naʻe tutu ai ʻae afi kia Sēkope,
pea naʻe tupu hake foki ʻae tuputāmaki ki ʻIsileli;
22 Koeʻuhi naʻe ʻikai tenau tui ki he ʻOtua,
pea naʻe ʻikai ha falala ki heʻene fakamoʻui:
23 Neongo ʻene fekauʻi ʻae ngaahi ʻao ʻi ʻolunga,
mo ʻene toʻo ʻae ngaahi matapā ʻoe langi,
24 ‌ʻO ne tuku ke tō hifo ʻae mana kiate kinautolu kenau kai,
pea ne foaki kiate kinautolu ʻae uite ʻoe langi.
25 Naʻe kai ʻe he tangata ʻae meʻakai ʻae kau ʻāngelo:
naʻa ne tuku atu ʻae meʻakai kenau mākona ai.
26 Naʻe pule ʻe ia ke maʻili ʻae matangi hahake ʻi he langi:
pea ne ʻomi mo e matangi tonga ʻi heʻene māfimafi.
27 Naʻe fakatō hifo ʻe ia ʻae kakano kiate kinautolu ʻo tatau mo e efu,
mo e fanga manu kapakau ʻo hangē ko e ʻoneʻone ʻoe tahi:
28 Pea naʻa ne tuku ke tō ia ʻi he lotolotonga ʻo honau fale fehikitaki,
ʻo takatakai ʻi honau ngaahi nofoʻanga.
29 Ko ia naʻa nau kai, pea nau mākona:
he naʻa ne ʻange kiate kinautolu ʻenau holi.
30 Naʻe ʻikai te nau mavahe mei heʻenau holi kovi.
Ka ʻi he kei ʻi honau ngutu ʻae maʻanga,
31 Naʻe hoko ʻae houhau ʻoe ʻOtua kiate kinautolu,
ʻo ne tāmateʻi ʻae fungani kakai sino ʻiate kinautolu,
pea ne tā hifo ʻae kau tangata kuo fili ʻi ʻIsileli.
32 Naʻe hoko ʻae ngaahi meʻa ni, ka naʻa nau kei fai angahala pē,
ʻo ʻikai tui ki heʻene ngaahi ngāue mana.
33 Ko ia naʻa ne fakaʻosi ai honau ngaahi ʻaho ʻi he meʻa vaʻinga pē,
mo honau ngaahi taʻu ʻi he mamahi.
34 Pea ʻi heʻene tāmateʻi ʻakinautolu, naʻa nau toki kumi kiate ia:
ʻonau tafoki ʻo fehuʻi fakavave ki he ʻOtua.
35 Pea naʻa nau manatu ko honau maka ʻae ʻOtua,
pea ko honau huhuʻi ʻae ʻOtua māʻolunga.
36 Ka naʻa nau lapu kiate ia ʻi honau ngutu,
ʻonau loi kiate ia ʻaki honau ʻelelo.
37 He naʻe ʻikai totonu honau loto kiate ia,
pea naʻe ʻikai tenau tuʻumaʻu ʻi heʻene fuakava.
38 Ka naʻe fonu ia ʻi he ʻaloʻofa, ʻo ne fakamolemole ʻenau hia, pea naʻe ʻikai fakaʻauha ʻakinautolu:
ʻIo, naʻe liunga lahi ʻene fakaafe hono houhau,
pea naʻe ʻikai te ne ueʻi hake hono houhau kotoa pē.
39 He naʻa ne manatu ko e kakano pē ʻakinautolu;
ko e matangi ʻoku mole atu, pea ʻikai toe haʻu.
40 Naʻe liunga fiha ʻenau fakahouhau kiate ia ʻi he toafa,
pea fakamamahiʻi ia ʻi he potu lala!
41 ‌ʻIo, naʻa nau foki kimui pea ʻahiʻahiʻi ʻae ʻOtua,
ʻonau hūhūmamaʻi ʻae tokotaha māʻoniʻoni ʻo ʻIsileli.
42 Naʻe ʻikai tenau manatu ki hono nima,
pe ko e ʻaho naʻa ne fakamoʻui ai ʻakinautolu mei he fili.
43 Mo ʻene fai ʻene ngaahi fakaʻilonga ʻi ʻIsipite,
mo ʻene ngaahi meʻa mana ʻi he ngoue ʻo Soani:
44 Naʻa ne liliu honau ngaahi vaitafe ko e toto;
mo honau ngaahi vai lahi, naʻe ʻikai tenau faʻa inu ai.
45 Naʻe fekau atu ʻe ia kiate kinautolu ʻae ngaahi lango kehekehe, ʻaia naʻe keina ʻakinautolu;
mo e fanga poto, ʻaia naʻe fakakoviʻi ʻakinautolu.
46 Naʻe tuku foki ʻe ia ʻae fua ʻo ʻenau ngoue ki he ʻunufe,
mo ʻenau ngāue ki he fanga heʻe.
47 Naʻa ne tāmateʻi ʻenau ngaahi vaine ʻaki ʻae ʻuhamaka,
mo ʻenau ʻakau ko e sukamino ʻaki ʻae momoko lahi.
48 Naʻe tuku foki ʻe ia ʻenau fanga manu ki he ʻuhamaka,
mo ʻenau fanga sipi ki he ngaahi faisisili vela.
49 Naʻe lī ʻe ia ʻae kakaha ʻo ʻene ʻita kiate kinautolu,
ʻae houhau lahi, mo e tuputāmaki, mo e mamahi,
ʻi heʻene fekau atu kiate kinautolu ʻae kau ʻāngelo ʻoe kovi.
50 Naʻa ne tofa ʻae hala ki hono houhau;
pea naʻe ʻikai te ne fakahaofi ʻenau moʻui mei he mate,
ka naʻa ne tukuange ʻenau moʻui ki he mahaki lahi;
51 ‌ʻO ne tāʻi ʻae ʻuluaki fānau kotoa pē ʻi ʻIsipite;
ko e fungani mālohi ʻi he ngaahi nofoʻanga ʻo Hami.
52 Ka naʻa ne pule ke ʻalu atu ʻa hono kakai ʻoʻona ʻo hangē ko e fanga sipi,
ʻo ne fakahinohino ʻakinautolu ʻi he toafa ʻo hangē ko e fuʻu fanga sipi.
53 Pea naʻe tataki fiemālie atu ʻe ia ʻakinautolu, ko ia naʻe ʻikai ai tenau manavahē:
ka naʻe lōmekina ʻe he tahi ʻa honau ngaahi fili.
54 Pea naʻe ʻomi ʻe ia ʻakinautolu ʻo ofi ki hono faletapu,
ʻio, ki he moʻunga ni ʻaia kuo fakatau ʻe hono nima toʻomataʻu.
55 Naʻe kapusi foki ʻe ia ʻae hiteni mei honau ʻao,
ʻo ne vaheʻi kiate kinautolu ʻae tofiʻa ʻaki ʻae afo,
pea ne pule ke nofo ʻae ngaahi faʻahinga ʻo ʻIsileli ʻi honau ngaahi fale fehikitaki.
56 Ka naʻa nau kei ʻahiʻahiʻi mo fakahouhauʻi ʻae ʻOtua fungani māʻolunga,
ʻo ʻikai tauhi ʻene ngaahi fekau:
57 Ka naʻa nau foki kimui, ʻo fai taʻeangatonu ʻo hangē ko ʻenau ngaahi tamai:
naʻe ʻalu kehe ʻakinautolu ʻo hangē ko e kaufana taka kehe.
58 Naʻa nau fakahouhau ia ʻaki honau ngaahi potu māʻolunga ʻonau fakafuaʻa ia ʻaki ʻenau ngaahi tamapua kuo tā.
59 Pea ʻi he ongoʻi ʻe he ʻOtua ʻae meʻa ni, naʻe houhau ai ia,
ʻo fehiʻa lahi ki ʻIsileli:
60 Ko ia naʻa ne liʻaki ai ʻae fale fehikitaki ʻo Sailo,
ʻae nofoʻanga ko ia naʻe fokotuʻu ʻe ia ʻi he lotolotonga ʻoe kakai;
61 ‌ʻO ne tukuange hono mālohi ke pōpula,
mo hono nāunau ki he nima ʻoe fili.
62 Naʻe fakatukutukuʻi foki ʻe ia hono kakai ki he heletā;
pea naʻe houhau ia ki hono tofiʻa.
63 Naʻe kai ke ʻosi ʻe he afi honau kau talavou;
pea naʻe ʻikai ʻunoho ʻenau kau taʻahine.
64 Naʻe tō ʻenau kau taulaʻeiki ʻi he heletā;
pea naʻe ʻikai fai ha tangi ʻe honau ʻunoho.
65 Pea naʻe toki ʻā ai ʻae ʻEiki ʻo hangē ko ha taha naʻe mohe,
pea hangē ko e tangata mālohi ʻoku kalanga ko e meʻa ʻi he uaine.
66 Pea naʻe taaʻi ʻe ia hono ngaahi fili ʻi honau potu kimui:
naʻa ne tuku ʻakinautolu ke manukia maʻuaipē.
67 Pea naʻa ne liʻaki ʻae fale fehikitaki ʻo Siosefa,
pea naʻe ʻikai te ne fili ʻae faʻahinga ʻo ʻIfalemi:
68 Ka naʻa ne fili ʻae faʻahinga ʻo Siuta,
ko e moʻunga ko Saione ʻaia naʻa ne ʻofa ki ai.
69 Pea naʻa ne langa hono faletapu ʻo hangē ko e ngaahi fale māʻolunga,
ʻo hangē ko e fonua ʻaia kuo fokotuʻumaʻu ke taʻengata.
70 Naʻe fili foki ʻe ia ʻa Tevita ko ʻene tamaioʻeiki,
ʻo ne toʻo ia mei he ngaahi lotoʻā sipi:
71 Naʻa ne ʻomi ia mei heʻene muimui ʻi he fanga sipi fefine naʻe talitali pō,
ke ne fafanga ʻa Sēkope ko hono kakai,
mo ʻIsileli ko hono tofiʻa.
72 Pea naʻa ne fafanga ʻakinautolu ʻo fakatatau ki he angatonu ʻo hono loto;
ʻo ne tataki ʻakinautolu ʻi he poto ʻo hono nima.