77
1 ʻOku fakahā ʻe he tangata tohi Saame ʻena fekuki mālohi mo e fakataʻetaʻetui. 10 Naʻa ne ikuna ʻi heʻene tokanga ki he ngaahi ngāue lahi mo lelei ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa ko Situtuni, ko e Saame ʻa ʻAsafi.
Naʻa ku tangi ki he ʻOtua ʻaki hoku leʻo;
ʻio, ki he ʻOtua ʻaki hoku leʻo pea ne tokanga kiate au.
‌ʻI he ʻaho ʻo ʻeku mamahi naʻaku kumi ki he ʻEiki:
naʻe aʻu pe ʻeku mamahi ʻi he poʻuli, pea ʻikai tuku:
naʻe liʻaki ʻe hoku laumālie ʻae fakafiemālie.
Naʻaku manatu ki he ʻOtua, pea u mamahi ai:
naʻaku fakalaulauloto, pea naʻe lōmekina hoku laumālie.
Sila.
‌ʻOku ke pule ke ʻā hoku mata:
ʻoku lahi ʻeku mamahi,
ko ia ʻoku ʻikai ai te u faʻa lea.
Naʻaku fakamanatu ki he ngaahi ʻaho ʻi muʻa,
ki he ngaahi taʻu ʻi he ngaahi kuonga ʻi muʻa.
‌ʻOku ou fakamanatu, ki heʻeku hiva ʻi he poʻuli:
ʻoku ou fakakaukau mo hoku loto:
pea naʻe ʻeke lahi ʻa hoku laumālie.
“ʻE liʻaki maʻuaipē ʻe Sihova?
Pea ʻe ʻikai te ne toe finangalo ʻofa mai?
Kuo mole ʻaupito ʻo taʻengata ʻa ʻene ʻaloʻofa?
Pe kuo taʻehoko ʻene talaʻofa ki he toʻutangata mo e toʻutangata?
Kuo ngalo ʻi he ʻOtua ke fai ʻofa?
Kuo ne tāpuni ʻi he houhau ʻa ʻene ngaahi ʻaloʻofa ongongofua?”
Sila.
10 Pea ne u pehē, “Ko ʻeku vaivai eni ka te u manatu
ki he ngaahi taʻu ʻoe nima toʻomataʻu ʻoe Fungani Māʻolunga.”
11 Te u manatu ki he ngaahi ngāue ʻa Sihova:
ko e moʻoni te u manatu ki hoʻo ngaahi mana ʻi muʻa.
12 Te u fakalaulauloto foki ki hoʻo ngāue kotoa pē,
ʻo talanoa ki hoʻo ngaahi faianga.
13 ‌ʻE ʻOtua, ko ho hala ʻoku ʻi he faletapu:
ko hai ha ʻOtua ʻoku lahi ʻo hangē ko hotau ʻOtua!
14 Ko koe ko e ʻOtua ʻoku fai ʻae ngaahi meʻa fakaofo:
kuo ke fakahā ho mālohi ʻi he lotolotonga ʻoe kakai.
15 Naʻa ke huhuʻi ʻaki ho nima ʻa ho kakai,
ko e ngaahi foha ʻo Sēkope mo Siosefa.
Sila.
16 Naʻe mamata kiate koe ʻae ngaahi vai, ʻE ʻOtua,
naʻe mamata kiate koe ʻae ngaahi vai; pea naʻa nau manavahē:
naʻe ngaueue foki ʻae ngaahi loloto.
17 Naʻe lilingi ʻae vai ʻe he ngaahi ʻao:
naʻe fakaʻuʻulu mei he langi ʻae longoaʻa:
pea naʻe puna foki hoʻo ngaahi ngahau ki he mamaʻo.
18 Naʻe ʻi he langi ʻae leʻo ʻo hoʻo mana:
naʻe fakamaama ʻaki ʻa māmani ʻae ngaahi ʻuhila:
naʻe tetetete mo ngalulu ʻae fonua.
19 Ko ho hala ʻoku ʻi he tahi,
mo ho hāʻeleʻanga ʻoku ʻi he vai lahi,
pea ʻoku ʻikai ʻilonga ʻa ho ngaahi ʻaluʻanga.
20 Naʻa ke tataki atu ho kakai ʻo hangē ko e fanga sipi
ʻi he nima ʻo Mōsese mo ʻElone.