Tongan Bible (Revised West Version) Saame 76
76
1 Ko e fakahā ʻae māfimafi ʻoe ʻOtua ʻi he siasi, 11 Mo e enginaki ke tauhi ia ʻi he fakaʻapaʻapa.
Ki he Takimuʻa ʻi he Nekina, ko e Saame pe ko e Hiva ʻa ʻAsafi.
‌ʻOku ʻilo ʻae ʻOtua ʻi Siuta:
ʻOku lahi hono huafa ʻi ʻIsileli.
‌ʻOku ʻi Selemi foki hono fale fehikitaki,
mo hono ʻafioʻanga ʻi Saione.
 
Naʻe fesifesi ʻe ia ʻi ai ʻae ngaahi ngahau ʻoe kaufana,
ʻae fakaū, mo e heletā, mo e tau.
Sila.
‌ʻOku ke nāunauʻia mo lelei lahi hake ʻa koe
ʻi he ngaahi moʻunga ʻoe fakamālohi.
Kuo ikuna ʻae kau loto mālohi,
kuo nau mohe ʻi heʻenau mohe:
pea ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻi he kau tangata mālohi ʻoku ʻilo honau nima.
‌ʻE ʻOtua ʻo Sēkope,
ʻi hoʻo tautea kuo ke lī fakatouʻosi pē ʻae saliote mo e hoosi ki he mohe ʻoe mate.
Ko koe, ʻio, ko koe, ko e manavahēʻia:
pea ko hai ʻe faʻa tuʻu ʻi ho ʻao ʻoka ke ka houhau?
Naʻa ke fakaongoʻi ʻae fakamaau mei he langi;
naʻe manavahē ai ʻa māmani, ʻo tuʻu taʻengaue,
‌ʻI he tuʻu hake ʻae ʻOtua ki he fakamaau,
ke fakamoʻui ʻae kau angavaivai kotoa pē ʻo māmani.
Sila.
10 Ko e moʻoni ʻe fakaongolelei koe ʻe he ʻita ʻae tangata:
pea ko hono toe ʻoe ʻita te ke lolomi.
11 Mou fuakava, ʻo fai ia kia Sihova ko homou ʻOtua:
tuku ke ʻomi ʻae ngaahi meʻaʻofa kiate ia ʻoku totonu ke manavahē ki ai, ʻakinautolu kotoa pē ʻoku nofo ʻo takatakai ia.
12 ‌ʻE motuhi ʻe ia ʻae loto lahi ʻoe houʻeiki:
ʻoku fakailifia ia ki he ngaahi tuʻi ʻo māmani.