Tongan Bible (Revised West Version) Saame 75
75
1 ʻOku fakamālō ʻae palōfita ki he ʻOtua. 2 ʻOku ne pehē, te ne fakamaau māʻoniʻoni. 4 ʻOku ne valoki ʻae laukau ko e meʻa ʻi he pule ʻae ʻOtua. 9 ʻOku ne fakamālō ki he ʻOtua, ʻo tokanga ke fai totonu.
Ki he Takimuʻa, ʻAli-Tasikiti, ko e Saame pe ko e Hiva ʻa ʻAsafi.
‌ʻOku mau ʻatu ʻae fakafetaʻi kiate koe,
ʻE ʻOtua, ʻoku mau ʻatu ʻae fakafetaʻi kiate koe:
he ʻoku fakahā ʻe hoʻo ngaahi ngāue lahi ʻoku ofi ho huafa.
“ʻO kau ka maʻu ʻae fakataha te u fakamaau māʻoniʻoni.
Kuo movetevete ʻae fonua mo hono kakai:
ʻoku ou poupou hake hono ngaahi pou.
Sila.
Naʻaku pehē ki he kau vale, ʻoua naʻa mou fai fakavalevale:
pea ki he kau angakovi, ʻoua te mou hiki hake ʻae nifo.
‌ʻOua naʻa hiki ki ʻolunga homou nifo:
ʻoua te mou lea ʻi he kia kekeva.”
He ʻoku ʻikai haʻu mei he potu hahake, pe mei he potu lulunga,
pe mei he potu tonga ʻae hakeakiʻi.
He ko e fakamaau ʻae ʻOtua:
ʻoku ʻohifo ʻe ia ʻae tokotaha, kae fokotuʻu hake ʻae tokotaha.
He ʻoku ʻi he nima ʻo Sihova ʻae ipu,
pea ʻoku kulokula ʻae uaine:
kuo pito ia ʻi he meʻa kuo huʻi ki ai;
pea ʻoku lilingi ʻe ia mei ai:
ka ko hono efe ʻo ia, ʻe tatau ia ʻe he angakovi kotoa pē ʻo māmani, ʻo inu ia.
Ka ko au te u fakahā ʻo taʻengata;
te u hiva ʻaki ʻae fakamālō ki he ʻOtua ʻo Sēkope.
10 Te u tutuʻu ke motu ʻae ngaahi nifo ʻoe kau angahala;
ka ʻe hakeakiʻi ʻae ngaahi nifo ʻoe kau māʻoniʻoni.