72
1 Ko Tevita ʻi heʻene hūfia ʻa Solomone ʻoku ne fakahā ko ʻene pule ko e fakaʻilonga ʻoe angalelei, mo hono nāunau, mo e moʻoni ʻoe pule ʻa Kalaisi. 18 ʻOku fakafetaʻi ia ki he ʻOtua.
Ko e Saame maʻa Solomone.
‌ʻE ʻOtua, tuku ki he tuʻi ʻa hoʻo ngaahi fakamaau,
mo hoʻo māʻoniʻoni ki he foha ʻoe tuʻi.
Te ne fakamaau hoʻo kakai ʻi he māʻoniʻoni,
mo hoʻo kau masiva ʻaki ʻae fakamaau.
‌ʻE ʻomi ʻe he ngaahi moʻunga ʻae melino ki he kakai,
mo e māʻoniʻoni mei he ngaahi tafungofunga.
‌ʻE fakamaau ʻe ia ʻae kakai mamahi,
te ne fakamoʻui ʻae fānau ʻae masiva,
pea te ne fesifesi ʻae fakamālohi.
Te nau manavahē kiate koe ʻi he lolotonga ʻae kei tuʻu ʻae laʻā,
mo e māhina, ʻi he toʻutangata kotoa pē.
‌ʻE ʻalu hifo ia ʻo hangē ko e ʻuha ki he mohuku kuo tutuʻu:
ʻo hangē ko e ʻuha tuʻu mo tō ʻoku fakaviviku ʻae fonua.
‌ʻE tupu pē ʻae kau māʻoniʻoni ʻi hono ngaahi ʻaho;
mo e melino lahi ʻaupito ʻi he kei tolonga ʻae māhina.
‌ʻE pule ʻe ia foki mei he tahi ki he tahi,
pea mei he vaitafe ʻo aʻu ki he ngaahi ngataʻanga ʻo māmani.
‌ʻE punou ʻi hono ʻao ʻakinautolu ʻoku nofo ʻi he toafa;
pea ʻe ʻemo ʻae efu ʻe hono ngaahi fili.
10 ‌ʻE ʻomi ʻae ngaahi meʻaʻofa ʻe he ngaahi tuʻi ʻo Tasisi pea mo e ngaahi motu:
ʻe ʻatu ʻae ngaahi meʻa foaki ʻe he ngaahi tuʻi ʻo Sipa mo Sepa.
11 ‌ʻIo, ʻe punou ʻi hono ʻao ʻae ngaahi tuʻi kotoa pē:
ʻE tauhi ia ʻe he puleʻanga kotoa pē.
12 He te ne fakamoʻui ʻae masiva ʻi heʻene tangi;
ʻae mamahi foki, mo ia ʻoku ʻikai hano tokoni.
13 Te ne fakamoʻui ʻae vaivai mo e masiva,
ʻo fakamoʻui ʻae laumālie ʻoe kau masiva.
14 ‌ʻE huhuʻi ʻe ia honau laumālie mei he kākā mo e fakamālohi:
pea ʻe mahuʻinga honau toto ʻi hono ʻao.
15 Pea ʻe moʻui pe ia, pea ʻe foaki kiate ia ʻae koula ʻo Sipa:
ʻE fai maʻuaipē ʻae lotu koeʻuhi ko ia;
pea ʻe fakamālō kiate ia ʻi he ʻaho kotoa pē,
16 Pea ʻe ʻi ai ʻae falukunga ʻoe uite ʻi he fonua ʻi he tumutumu ʻoe ngaahi moʻunga,
ʻe ngaueue hono fua ʻo ia ʻo hangē ko Lepanoni:
pea ko kinautolu ʻi he kolo ʻe tupu pe ʻo hangē ko e mohuku ʻoe fonua.
17 ‌ʻE tuʻumaʻu hono huafa ʻo taʻengata,
ʻe tolonga maʻuaipē hono huafa ʻo hangē ko e laʻā:
pea ʻe monūʻia ʻae kakai ʻiate ia:
ʻe ui ia ko e monūʻia ʻe he puleʻanga kotoa pē.
18 Fakafetaʻi kia Sihova ko e ʻOtua, ko e ʻOtua ʻo ʻIsileli,
ʻaia tokotaha pe ʻoku fai ʻae ngaahi meʻa fakaofo.
19 Pea fakafetaʻi maʻuaipē ki hono huafa ongoongolelei ʻo taʻengata:
pea tuku ke pito ʻa māmani kotoa pē ʻi hono nāunau;
ʻEmeni, mo ʻEmeni.
20 Kuo ngata ʻae ngaahi lotu ʻa Tevita ko e foha ʻo Sese.