Tongan Bible (Revised West Version) Saame 71
71
1 Ko e maʻu lelei ʻe Tevita ʻae tui mo e falala ki he ʻOtua, ʻo ne lotua ia, mo ʻene lotu telia ʻae ngaahi fili ʻo hono laumālie. 14 ʻOku ne fakahā hono loto maʻu. 17 Pea lotu ia ke ne tuʻumaʻu. 19 ʻOku fakamālō ia ki he ʻOtua, pea ne tala te ne fai ia ʻi he fiefia.
‌ʻE Sihova, ʻoku ou falala kiate koe ʻoua naʻa tuku au ke u mā ʻo taʻengata.
Fakamoʻui au ʻi hoʻo māʻoniʻoni, pea tuku ke u hao:
fakatokangaʻi ho fofonga kiate au, ʻo fakamoʻui au.
Ke ke ʻiate au ko e nofoʻanga mālohi ʻaia te u hū maʻuaipē ki ai:
kuo ke fekau ke fakamoʻui au;
he ko koe ko hoku makatuʻu mo hoku hūfanga.
‌ʻE hoku ʻOtua, ke ke fakamoʻui au mei he nima ʻoe kau angahala,
mei he nima ʻoe kau tangata taʻemāʻoniʻoni mo angamālohi.
He ko koe, ʻE ʻEiki Sihova, ko ʻeku ʻamanaki lelei:
ko koe ko hoku falalaʻanga talu ʻeku kei siʻi.
Kuo ke poupou au talu ʻeku māvae mei he manāva: ko koe ia naʻe toʻo au mei he fatu ʻo ʻeku faʻē:
te u fakafetaʻi maʻuaipē kiate koe.
‌ʻOku ou hangē ko e meʻa fakaofo ki he tokolahi:
ka ko koe ko hoku hūfanga mālohi.
Tuku ke pito hoku ngutu ʻaki hoʻo fakamālō mo hoʻo fakaʻapaʻapa ʻi he ʻaho kotoa pē.
Pea ʻoua naʻa siʻaki au ʻi he ʻaho ʻo ʻeku motuʻa;
ʻoua naʻa liʻaki au ʻoka mole ʻiate au ʻeku mālohi.
10 He ʻoku lea kovi kiate au ʻa hoku ngaahi fili;
pea ko kinautolu ʻoku lamasi hoku laumālie ʻoku nau fakakaukau fakataha,
11 ‌ʻO nau pehē, “Kuo liʻaki ia ʻe he ʻOtua:
fakatanga ʻo puke ia; he ʻoku ʻikai ha tokotaha ke fakamoʻui ia.”
12 ‌ʻE ʻOtua, ʻoua naʻa ke mamaʻo ʻiate au:
ʻE hoku ʻOtua, ke ke fai vave ke tokoni au.
13 Tuku ke puputuʻu mo ʻauha ʻakinautolu ʻoku nofo ko e fili ki hoku laumālie;
ke ʻufiʻufi ʻaki ʻae mā mo e manuki ʻakinautolu ʻoku kumi ke u kovi.
14 Ka te u ʻamanaki lelei maʻuaipē,
pea ʻe tupulekina pe ʻeku fakamālō kiate koe.
15 ‌ʻE fakahā atu ʻe hoku ngutu ʻa hoʻo māʻoniʻoni mo hoʻo fakamoʻui ʻi he ʻaho kotoa pē;
he ʻoku ʻikai te u ʻilo ki hono lau ʻo ia.
16 Te u ʻalu ʻi he mālohi ʻae ʻEiki ko Sihova:
te u fakahā hoʻo māʻoniʻoni, ʻio, ʻoʻou pe.
17 ‌ʻE ʻOtua, kuo ke akonakiʻi au talu ʻeku kei siʻi:
pea talu mei muʻa mo ʻeku fakahā atu ʻa hoʻo ngaahi ngāue fakaofo.
18 Pea ko eni foki, ʻE ʻOtua, ʻi heʻeku motuʻa mo ʻuluhinā, ʻoua naʻa ke liʻaki au;
kaeʻoua ke u fakahā ho mālohi ki he toʻutangata ni,
mo hoʻo māfimafi kiate kinautolu kotoa pē ʻe haʻu.
19 Ko hoʻo māʻoniʻoni foki, ʻE ʻOtua, ʻoku māʻolunga ʻaupito,
ʻa koe naʻa ke fai ʻae ngaahi meʻa lahi:
ʻE ʻOtua, ko hai ʻoku hangē ko koe!
20 ‌ʻA koe, kuo ke fakahā kiate au ʻae ngaahi mamahi ʻoku lahi mo kovi,
te ke toe fakaake au,
ʻo toe ʻohake au mei he loto kelekele.
21 Te ke fakatupulekina hoku nāunauʻia,
ʻo fakafiemālieʻi au ʻi he potu kotoa pē.
22 ‌ʻE hoku ʻOtua, te u fakamālō foki kiate koe, ʻio, ki hoʻo moʻoni ʻaki ʻae saliteli:
te u hiva kiate koe ʻaki ʻae haʻape, ʻa koe koe tokotaha māʻoniʻoni ʻa ʻIsileli.
23 ‌ʻE fiefia lahi hoku loungutu ʻo kau ka hiva kiate koe;
mo hoku laumālie ʻaia kuo ke huhuʻi.
24 ‌ʻE talanoa ʻa hoku ʻelelo foki ki hoʻo māʻoniʻoni ʻi he ʻaho kotoa pē:
he kuo puputuʻu, kuo hoko ʻo mā, ʻakinautolu ʻoku kumi ke u kovi.