70
1–5 ʻOku kole ʻa Tevita ki he ʻOtua ke ʻauha vave ʻae kau angahala, kae fakahaofi ʻae moʻui ʻae angalelei.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita, ko e fakamanatu.
‌ʻE ʻOtua, ke ke fakamoʻui au;
ʻE Sihova, ke ke fai vave ke tokoni au.
Tuku ke mā mo puputuʻu ʻakinautolu ʻoku kumi hoku laumālie:
tuku ke fakafoki kimui, mo fakamaveuveu, ʻakinautolu ʻoku holi ke u kovi.
Tuku ke foki kimui ʻakinautolu, ko e totongi ʻo ʻenau kovi,
ʻakinautolu ʻoku pehē, Ha ha.
Tuku ke fiefia mo nekeneka ʻiate koe ʻakinautolu kotoa pē ʻoku kumi kiate koe:
tuku ke lea pehē maʻuaipē ʻakinautolu ʻoku ʻofa ki hoʻo fakamoʻui,
“Ke ongoongolelei ʻae ʻOtua.”
Ka ko au ʻoku ou masiva mo paea:
ʻE ʻOtua, ke ke haʻu vave kiate au:
ko koe ko hoku tokoni mo hoku fakamoʻui;
ʻE Sihova, ʻoua naʻa ke tatali.