66
1 ʻOku enginakiʻi ʻe Tevita ke fakamālō ki he ʻOtua, 5 Ke tokanga ki heʻene ngaahi ngāue lahi, 8 Ke fakafetaʻi kiate ia ʻi heʻene ngaahi tāpuaki. 12 ʻOku fuakava ia ke ne tauhi ʻae ʻOtua. 16 ʻOku ne fakahā ʻae angalelei ʻae ʻOtua kiate ia.
Ki he Takimuʻa, ko e Hiva pe ko e Saame.
Mou kalanga fiefia ki he ʻOtua, ʻae fonua kotoa pē:
Hiva ʻaki ʻae ongoongolelei ʻo hono huafa:
fakaongoongolelei ʻae fakamālō kiate ia.
Mou pehē ki he ʻOtua, “ʻOku ke fakamanavahē koe ʻi hoʻo ngaahi ngāue!
Ko e meʻa ʻi hono lahi ʻo hoʻo māfimafi ʻe fakamoʻulaloa ai ʻekinautolu ʻe ho ngaahi fili kiate koe.
‌ʻE hū ʻa māmani kotoa pē kiate koe,
ʻonau hiva kiate koe;
te nau hiva ki ho huafa.”
Sila.
Haʻu ʻo mamata ki he ngaahi ngāue ʻae ʻOtua:
ʻoku fakamanavahē ia ʻi heʻene ngāue ki he ngaahi fānau ʻae tangata.
Naʻa ne liliu ʻae tahi ko e fonua mōmoa:
naʻa nau ʻalu ʻi he fuʻu vaitafe ʻi honau vaʻe:
naʻa tau fiefia ʻiate ia ʻi ai.
‌ʻOku pule ia ʻi heʻene māfimafi ʻo taʻengata;
ʻoku vakai ʻe hono fofonga ki he ngaahi puleʻanga:
ʻoua naʻa hiki hake ʻakinautolu ʻe he kau angatuʻu.
Sila.
‌ʻAkimoutolu ʻae kakai, mou fakafetaʻi ki hotau ʻOtua,
pea fai ke ongo ʻae leʻo ʻoe fakamālō kiate ia:
‌ʻAia ʻoku ne poupou hotau laumālie ʻi he moʻui,
pea ʻikai tuku hotau vaʻe ke ngaue.
10 He kuo ke ʻiloʻi ʻakimautolu, ʻE ʻOtua:
kuo ke ʻahiʻahiʻi ʻakimautolu, ʻo hangē ko e ʻahiʻahiʻi ʻoe siliva.
11 Naʻa ke ʻomi ʻakimautolu ki he kupenga;
naʻa ke ʻai ʻae mahaki ki homau kongaloto.
12 Naʻa ke tuku ke laka ʻae kakai ʻi homau ʻulu;
naʻa mau ʻalu pe ʻi he afi mo e vai:
ka naʻa ke ʻomi ʻakimautolu ki he potu mahu.
13 Te u hū ki ho fale mo e ngaahi feilaulau tutu:
te u ʻatu kiate koe ʻo hangē ko ʻeku ngaahi fuakava,
14 ‌ʻAia kuo ongo atu mei hoku loungutu,
pea lea ʻaki ʻe hoku ngutu, ʻi heʻeku ʻi he mamahi.
15 Te u ʻatu kiate koe ʻae ngaahi feilaulau tutu ʻae fanga manu sino,
mo e meʻa namu kakala ʻoe fanga sipitangata;
te u ʻatu ʻae fanga pulu mo e fanga kosi.
Sila.
16 Haʻu ʻo fanongo, ʻakimoutolu kotoa pē ʻoku manavahē ki he ʻOtua,
pea te u fakahā ʻaia kuo ne fai ki hoku laumālie.
17 Naʻaku tangi kiate ia ʻaki hoku ngutu,
pea naʻe fakamālō ʻa hoku ʻelelo kiate ia.
18 Kapau te u tokanga ki he kovi ʻi hoku loto,
ʻe ʻikai fanongo ʻae ʻEiki kiate au:
19 Ka ko e moʻoni kuo ongoʻi au ʻe he ʻOtua;
naʻe tokanga ia ki he leʻo ʻo ʻeku lotu.
20 Fakafetaʻi ki he ʻOtua, ʻaia naʻe ʻikai te ne liʻaki ʻeku lotu,
pe ko ʻene ʻaloʻofa ʻiate au.