67
1 Ko e lotu ke fakalahi ki he puleʻanga ʻoe ʻOtua. 3 Ke fiefia ai ʻae kakai, 6 Mo hono tupulaki ʻoe tāpuaki ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa ʻi he Nekina, ko e Saame pe ko e Hiva.
Ke ʻaloʻofa ʻae ʻOtua kiate kimautolu,
ʻo tāpuaki ʻakimautolu;
pea tuku ke ulo mai hono fofonga kiate kimautolu.
Sila.
Koeʻuhi ke ʻilo ai ho hala ʻi māmani,
mo hoʻo fakamoʻui ʻi he ngaahi puleʻanga kotoa pē.
Tuku ke fakamālō ʻae kakai kiate koe, ʻE ʻOtua;
ke fakamālō kiate koe ʻae kakai kotoa pē.
Tuku ke fiefia ʻae ngaahi puleʻanga, pea hiva ʻi he nekeneka:
he te ke fakamaau māʻoniʻoni ʻae kakai,
pea tataki ʻae ngaahi puleʻanga ʻi māmani.
Sila.
Tuku ke fakamālō ʻae kakai kiate koe, ʻE ʻOtua;
ke fakamālō kiate koe ʻae kakai kotoa pē.
Pea ʻe toki tuku mai ʻe he fonua hono tupu;
pea ko e ʻOtua, ʻio, ko hotau ʻOtua, te ne tāpuaki ʻakitautolu.
‌ʻE tāpuaki ʻakitautolu ʻe he ʻOtua;
pea ʻe manavahē kiate ia ʻae ngataʻanga kotoa pē ʻo māmani.