Tongan Bible (Revised West Version) Saame 65
65
1 ʻOku fakamālō ʻa Tevita ki he ʻOtua koeʻuhi ko ʻene ʻofa. 4 Ko e monūʻia ʻakinautolu kuo fili ʻe he ʻOtua koeʻuhi ko e ngaahi foaki.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame mo e Hiva ʻa Tevita.
‌ʻE ʻOtua, ʻoku tatali ʻae fakamālō kiate koe ʻi Saione:
pea ʻe fai kiate koe ʻae fuakava.
‌ʻA koe ʻoku ke ongoʻi ʻae lotu,
ʻe aʻu atu kiate koe ʻae kakai kotoa pē.
‌ʻOku mālohi kiate au ʻae ngaahi hia:
pea ko ʻemau ngaahi talangataʻa te ke fakamaʻa ia ke ʻosi.
‌ʻOku monūʻia ia ʻaia ʻoku ke fili,
mo ke fakaofi ia kiate koe,
koeʻuhi ke ne nofo ʻi ho lotoʻā:
temau fiemālie ʻi he lelei ʻo ho fale,
ʻio, ʻo ho faletapu māʻoniʻoni.
‌ʻE ʻOtua ko homau fakamoʻui,
te ke talia ʻakimautolu ʻi he ngaahi meʻa fakamanavahē ʻi he māʻoniʻoni;
ʻa koe ko e ʻamanaki leleiʻanga ʻoe ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo māmani,
pea mo kinautolu ʻoku mamaʻo atu ʻi he tahi:
‌ʻAia ʻoku ne fokotuʻumaʻu ʻae ngaahi moʻunga ʻi hono mālohi;
kuo nonoʻo ʻaki ʻae māfimafi:
‌ʻAia ʻoku ne lolomi ʻae longoaʻa ʻoe ngaahi tahi,
ko e longoaʻa ʻoe ngaahi peau,
mo e maveuveu ʻoe kakai.
Pea ʻoku manavahē ʻi ho ngaahi fakaʻilonga ʻakinautolu ʻoku nofo ʻi he ngaahi potu mamaʻo:
ʻoku ke fakafiefiaʻi ʻae ngaahi ʻaluʻanga ʻoe pongipongi mo e efiafi.
‌ʻOku ke ʻaʻahi ki he fonua,
ʻo fakaviviku ia:
ʻoku ke fakakoloa lahi ʻaki ia ʻae vaitafe ʻoe ʻOtua,
ʻaia ʻoku pito ʻi he vai:
ʻoku ke teuʻi ʻenau meʻakai, hili hoʻo tokonaki pehē ki ai.
10 ‌ʻOku ke fakaviviku lahi hono tafungofunga ʻo ia:
ʻoku ke pule ke tō ʻae ʻuha ki hono ngaahi keli:
ʻoku ke fakamolū ʻaki ia ʻae ʻuha tuʻu mo tō:
ʻoku ke tāpuaki hono tupu ʻo ia.
11 ‌ʻOku ke tatā ʻaki ʻae taʻu ʻa hoʻo angalelei;
pea ʻoku ngangana mei ho ngaahi hala ʻae momona.
12 ‌ʻOku ngangana ia ki he ngaahi potu mohuku ʻoe toafa:
pea fiefia ʻae ngaahi tafungofunga ʻi he potu kotoa pē.
13 Kuo fakakofuʻaki ʻae fanga sipi ʻae ngaahi potu mohuku;
pea kuo ʻufiʻufi foki ʻae ngaahi luo ʻaki ʻae uite;
ʻoku nau kalanga ʻi he fiefia,
ʻoku nau hiva foki.