Tongan Bible (Revised West Version) Saame 53
53
1 ʻOku fakahā ʻe Tevita hono kovi ʻae tangata fakakakano. 4 ʻOku ne fakaʻilo ʻae kovi ki he angahala ʻaki ʻae maama ʻi honau loto. 6 ʻOku ne vikiviki ʻi he fakamoʻui ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa ʻi he Mahalati, ko e Saame akonaki ʻa Tevita.
Kuo pehē ʻe he vale ʻi hono loto, “ʻOku ʻikai ha ʻOtua.”
Kuo kovi ʻakinautolu, pea kuo nau fai ʻae kovi fakalielia:
ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku fai lelei.
Naʻe ʻafio hifo ʻae ʻOtua mei he langi ki he fānau ʻae tangata, ke vakai pe ʻoku ai ha niʻihi ʻoku ʻilo,
mo kumi ki he ʻOtua.
Kuo foki kotoa pē kimui ʻakinautolu:
kuo nau hoko ʻo fakalielia kotoa pē:
ʻoku ʻikai ha tokotaha ʻoku fai lelei, ʻoku ʻikai ʻaupito ha taha.
“ʻOku ʻikai ha ʻilo ʻiate kinautolu ʻoku fai kovi?
ʻAkinautolu ʻoku kai ʻo ʻosi hoku kakai ʻo hangē ko ʻenau kai mā:
naʻe ʻikai te nau ui ki he ʻOtua.”
Pea naʻe manavahē lahi ai ʻakinautolu, ka naʻe ʻikai ha meʻa ke manavahē ai:
he kuo laku kehekehe ʻe he ʻOtua ʻae ngaahi hui ʻo ia naʻa ne tauʻi koe:
Kuo ke fakamaaʻi ʻakinautolu,
he kuo fehiʻa ʻae ʻOtua kiate kinautolu.
Ko hai te ne foaki mei Saione ʻae fakamoʻui ki ʻIsileli?
ʻOka toe ʻomi ʻe he ʻOtua hono kakai kuo pōpula,
ʻe fiefia ai ʻa Sēkope,
pea nekeneka ʻa ʻIsileli.