52
1 ʻOku fakahā ʻe Tevita ʻae meheka ʻa Toeki, ʻo ne kikite ʻe ʻauha ia. 6 ʻE fiefia ai ʻae kakai māʻoniʻoni. 8 ʻOku fakafetaʻi ʻa Tevita ʻi heʻene tui ki he ʻaloʻofa ʻae ʻOtua.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame akonaki ʻa Tevita, ʻi he haʻu ʻa Toeki ko e tangata ʻItomi, ʻo tala kia Saula, ʻo ne pehē kiate ia, kuo haʻu ʻa Tevita ki he fale ʻo ʻAhimeleki.
‌ʻAe tangata mālohi, ko e hā ʻoku ke polepole ai koe ʻi he fai pauʻu?
ʻoku tolonga maʻuaipē ʻae ʻaloʻofa ʻae ʻOtua.
‌ʻOku langaʻi ʻe ho ʻelelo ʻae ngaahi meʻa kovi;
ʻo ne fai kākā, ʻo hangē ko e tele māsila.
‌ʻOku ke ʻofa lahi ki he kovi ʻi he lelei;
pea ki he loi ʻi he lea māʻoniʻoni.
Sila.
‌ʻAe ʻelelo kākā,
ʻoku ke manako ki he ngaahi lea fakaʻauha.
Pea ʻe fakaʻauha foki koe ʻe he ʻOtua ʻo taʻengata,
te ne toʻo ʻo ʻave koe, pea taʻaki koe mei ho nofoʻanga,
ʻo taʻaki fuʻu hake koe mei he fonua ʻoe moʻui.
Sila.
‌ʻE mamata foki ki ai ʻae kakai māʻoniʻoni, pea manavahē,
pea nau kata manuki kiate ia:
“Vakai, ko eni ʻae tangata naʻe ʻikai maʻu ʻae mālohi mei he ʻOtua;
ka naʻe falala ki he lahi ʻo ʻene koloa,
ʻo ne fakamālohi ia ʻi heʻene kovi.”
Ka ʻoku ou tatau mo e ʻolive laumaʻuiʻui ʻi he fale ʻoe ʻOtua:
ʻoku ou falala ki he ʻaloʻofa ʻae ʻOtua ʻo taʻengata pea taʻengata.
Te u fakamālō kiate koe ʻo taʻengata, koeʻuhi kuo ke fai ia ʻe koe:
pea te u tatali ki ho huafa;
he ʻoku lelei ia ʻi he ʻao ʻo ho kakai māʻoniʻoni.