Tongan Bible (Revised West Version) Saame 54
54
1 ʻOku lāunga ʻa Tevita ʻi he kakai Sifi, ʻoku lotu ia ke moʻui. 5 ʻI heʻene tui ki he tokoni ʻae ʻOtua, ʻoku ne fakahā te ne fai ʻae feilaulau.
Ki he Takimuʻa ʻi he Nekina ko e Saame akonaki ʻa Tevita, ʻi he haʻu ʻae kakai Sifi, ʻonau pehē kia Saula, ʻIkai ʻoku fufū ʻa Tevita ʻiate kimautolu?
Fakamoʻui au, ʻE ʻOtua, ʻi ho huafa,
mo ke fakamaau au ʻi ho mālohi.
Fanongo mai ki heʻeku lotu,
ʻE ʻOtua fakafanongo ki he ngaahi lea ʻa hoku ngutu.
He kuo tuʻu hake kiate au ʻae kau muli,
pea ʻoku kumi hoku laumālie ʻe he kau fakamālohi:
ʻoku ʻikai te nau fokotuʻu ʻae ʻOtua ʻi honau ʻao.
Sila.
Vakai, ko hoku tokoni ʻae ʻOtua:
ʻoku ʻiate kinautolu ʻoku poupou hoku laumālie ʻae ʻEiki.
‌ʻE totongi ʻe ia ʻaki ʻae kovi ki hoku ngaahi fili:
ke ke motuhi ʻakinautolu ʻi ho moʻoni.
Te u ʻatu fiemālie pē ʻae feilaulau kiate koe:
te u fakamālō ki ho huafa, ʻE Sihova he ʻoku lelei ia.
He kuo ne fakamoʻui au mei he mamahi kotoa pē:
pea kuo mamata ʻe hoku mata ki hoku ngaahi fili.