Tongan Bible (Revised West Version) Saame 51
51
1 ʻOku lotu ʻa Tevita ke ne maʻu ʻae fakamolemole, ʻo ne vete ʻene angahala. 6 ʻOku ne kole ki he māʻoniʻoni. 16 ʻOku ʻikai fiemālie ʻae ʻOtua ʻi he feilaulau, ka ʻi he moʻoni. 18 ʻOku ne hūfia ʻae siasi.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ʻa Tevita, ʻi he haʻu kiate ia ʻae palōfita ko Natani, hili ʻene fai kovi mo Patisepa.
‌ʻAloʻofa mai kiate au, ʻE ʻOtua, ʻo fakatatau ki hoʻo manavaʻofa:
ke ke tāmateʻi ʻeku ngaahi angahala ʻo fakatatau ki hono lahi ʻo hoʻo ngaahi ʻaloʻofa ongongofua.
Ke ke fufulu ʻaupito au mei heʻeku hia,
mo fakamaʻa au mei heʻeku angahala:
He ʻoku ou fakamoʻoni ʻeku ngaahi talangataʻa:
pea ʻoku tuʻumaʻu aipē ʻi hoku ʻao ʻeku angahala.
Naʻaku fai angahala kiate koe,
ʻio, kiate koe pē kuo u fai ʻae kovi ni ʻi ho ʻao;
koeʻuhi ke tonuhia pe ʻa koe ʻoka ke ka folofola,
pea māʻoniʻoni ʻoka ke ka fai ʻae fakamaau.
Vakai, naʻe fanauʻi au ʻi he angakovi pea naʻe tuʻituʻia ʻeku faʻē ʻiate au ko e angahala.
Vakai, ʻoku ke finangalo ki he moʻoni ʻi loto:
pea ʻi he fufū te ke ngaohi ai au ke u ʻilo ʻae poto.
Ke ke fakamaʻa au ʻaki ʻae ʻisope, pea te u maʻa ai:
fufulu au, pea te u hinehina lahi ʻi he ʻuha hinehina.
Tuku ke u fanongo ki he fiefia mo e nekeneka;
ke fiemālie ai ʻae ngaahi hui kuo ke fesiʻi.
Ke ke fufū ho fofonga mei heʻeku angahala,
mo ke tāmateʻi ʻeku ngaahi hia kotoa pē.
10 ‌ʻE ʻOtua, ke ke fakatupu ʻiate au ʻae loto maʻa;
mo ke fakafoʻou ʻiate au ha laumālie tuʻumaʻu.
11 ‌ʻOua naʻa ke liʻaki au mei ho ʻao pea ʻoua naʻa ke toʻo ʻiate au ho laumālie māʻoniʻoni.
12 Toe ʻomi kiate au ʻae fiefia ʻo hoʻo fakamoʻui;
mo ke poupou ʻaki au ho laumālie tauʻatāina.
13 Pea teu akonaki ʻaki ʻae kau talangataʻa ʻa ho ngaahi hala;
pea ʻe liliu kiate koe ʻae kau angahala.
14 ‌ʻE ʻOtua, ko e ʻOtua ʻo ʻeku moʻui, ke ke fakamoʻui au mei he hia ʻoe toto:
pea ʻe hiva kalanga ʻa hoku ʻelelo ʻi hoʻo māʻoniʻoni.
15 ‌ʻE ʻEiki ke ke faʻai hoku loungutu,
pea ʻe fakahā atu ʻe hoku ngutu ʻa hoʻo fakamālō.
16 He ʻoku ʻikai te ke finangalo ki he feilaulau,
koeʻuhi ke u ʻatu ia: ʻoku ʻikai te ke fiemālie ʻi he feilaulau tutu.
17 Ko e ngaahi feilaulau ʻoe ʻOtua ko e laumālie mafesi:
ko e loto mafesi mo māfofoa,
ʻE ʻOtua, ʻe ʻikai te ke manukiʻi.
18 Fai lelei ʻi ho finangalo lelei ki Saione:
ke ke fokotuʻu hake ʻae ngaahi ʻa ʻo Selūsalema.
19 Pea te ke fiemālie ʻi he ngaahi feilaulau ʻoe māʻoniʻoni,
mo e feilaulau tutu, mo e ngaahi feilaulau tutu kotoa:
pea te nau toki ʻatu ʻae fanga pulu ki hoʻo feilaulauʻanga.