Tongan Bible (Revised West Version) Saame 50
50
1 Ko e nāunau ʻoe ʻOtua ʻi he siasi, 5 Mo ʻene fekau ke tānaki ʻae kakai māʻoniʻoni. 7 ʻOku ʻikai fiemālie ʻae ʻOtua ʻi he ngaahi feilaulau, 14 Ka ʻi he moʻoni ʻoe talangofua.
Ko e Saame ʻa ʻAsafi.
Kuo folofola ʻa Sihova, ko e ʻOtua Māfimafi,
ʻo ui ki māmani ki he potu hopoʻanga ʻoe laʻā ʻo aʻu atu ki hono tōʻanga.
Mei Saione, ko e fungani ʻoe matamatalelei haohaoa,
kuo ulo ʻae ʻOtua.
‌ʻE hāʻele mai hotau ʻOtua, pea ʻe ʻikai fakalongo pē:
ʻe fakaʻauha ʻe he afi ʻi hono ʻao,
pea ʻe takatakai ia ʻe he afā lahi.
Te ne ui ki he ngaahi langi mei ʻolunga,
pea ki māmani, koeʻuhi ke ne fakamaau hono kakai.
“Tānaki fakataha kiate au ʻeku kakai māʻoniʻoni; ʻakinautolu kuo fai ʻae fuakava mo au ʻi he feilaulau.”
Pea ʻe fakahā ʻe he ngaahi langi ʻene māʻoniʻoni:
he ko e ʻOtua pē ko e fakamaau.
Sila.
“Fanongo mai, ʻE hoku kakai, pea te u lea;
pea te u fakapapau kiate koe, ʻE ʻIsileli:
ko au ko e ʻOtua, ʻio, ko ho ʻOtua.
‌ʻE ʻikai te u valokiʻi koe koeʻuhi ko hoʻo ngaahi feilaulau,
pe ko hoʻo ngaahi feilaulau tutu, ke fai maʻu pe ʻi hoku ʻao.
‌ʻE ʻikai te u toʻo ha pulu mei ho fale,
pe ha kosi tangata mei ho ngaahi lotoʻā.
10 He ʻoku ʻaʻaku ʻae manu kotoa pē ʻoe vao,
mo e fanga manu ʻi he moʻunga ʻe afe.
11 ‌ʻOku ou ʻilo ʻae manupuna kotoa pē ʻoe ngaahi moʻunga:
pea ʻoku ʻaʻaku ʻae ngaahi manu kaivao kotoa pē ʻoe ngoue.
12 “Kapau te u fiekaia, ʻe ʻikai te u tala kiate koe:
he ʻoku ʻaʻaku ʻa māmani, mo hono mahu ʻo ia.
13 He te u kai ʻeau ʻae kakano ʻoe fanga pulu tangata,
pe inu ʻae toto ʻoe fanga kosi?
14 ‌ʻAtu ʻae fakafetaʻi ki he ʻOtua;
mo ke fai hoʻo ngaahi fuakava ki he Fungani Māʻolunga:
15 Pea ke ui kiate au ʻi he ʻaho ʻoe mamahi:
te u fakamoʻui koe, pea te ke fakaongoongoleleiʻi au.”
16 Ka ʻoku pehē ʻe he ʻOtua ki he angakovi,
“Ko e hā ʻoku ke kau ai koe ke tala ʻeku ngaahi fekau,
pea ke ʻai ʻi ho ngutu ʻeku fuakava?
17 He ʻoku ke fehiʻa ki he akonaki,
mo ke liʻaki ʻeku ngaahi lea ki ho tuʻa.
18 ‌ʻI hoʻo mamata ki ha kaihaʻa, naʻa ke loto leva kiate ia,
pea naʻa ke kau mo e kau tono fefine.
19 “ʻOku ke tuku ho ngutu ki he kovi,
pea ʻoku fakatupu ʻe ho ʻelelo ʻae kākā.
20 ‌ʻOku ke nofo ʻo lauʻikoviʻi ho tokoua;
ʻoku ke fakakoviʻi ʻae tama ʻa hoʻo faʻē ʻaʻau.
21 Naʻa ke fai ʻae ngaahi meʻa ni, pea ne u fakalongo pē;
naʻa ke mahalo ʻoku ou hangē tofu pe ko koe: ka te u valokiʻi koe, ʻo fokotuʻu ia ʻi ho ʻao.
22 Ko eni, mou tokanga ki he meʻa ni, ʻakimoutolu ʻoku fakangalongaloʻi ʻae ʻOtua,
telia naʻaku haehae ke fakaikiiki ʻakimoutolu, pea ʻe ʻikai ha taha ke fakamoʻui.
23 “Ko ia ʻoku ne ʻatu ʻae fakafetaʻi ʻoku ne fakaongoongoleleiʻi au:
pea ko ia ʻoku ne fakatonutonu hono hala te u fakahā kiate ia ʻae fakamoʻui ʻoe ʻOtua.”