Tongan Bible (Revised West Version) Saame 47
47
1–9 Ko e enginaki ki he ngaahi puleʻanga kenau fiefie maʻu ʻae puleʻanga ʻo Kalaisi.
Ki he Takimuʻa, ko e Saame ki he ngaahi foha ʻo Kola.
Mou pasipasi homou nima, ʻae kakai kotoa pē;
kalanga ki he ʻOtua ʻi he leʻo ʻoe fiefia.
He ko Sihova fungani māʻolunga ʻoku fakailifia ia;
ko e Tuʻi lahi ia ki māmani kotoa pē.
Te ne fakavaivai ʻae kakai kiate kitautolu,
mo e ngaahi puleʻanga ki hotau lalo vaʻe.
Te ne fili hotau tofiʻa maʻatautolu,
ko e lelei ʻo Sēkope ʻaia ʻoku ne ʻofa ki ai.
Sila.
Kuo hāʻele hake ʻae ʻOtua ʻi he mavava,
ko Sihova mo e leʻo ʻoe meʻa lea.
Hiva fakamālō ki he ʻOtua, hiva fakamālō:
hiva fakamālō ki hotau Tuʻi, hiva fakamālō.
He ko e ʻOtua ko e Tuʻi ia ʻo māmani kotoa pē:
mou hiva fakamālō ʻi he poto.
‌ʻOku pule ʻae ʻOtua ki he hiteni:
ʻoku ʻafio ʻae ʻOtua ʻi he ʻafioʻanga ʻo ʻene māʻoniʻoni.
Kuo kātoa fakataha ʻae houʻeiki ʻoe kakai,
ʻio, ko e kakai ʻae ʻOtua ʻo ʻEpalahame:
ʻoku ʻi he ʻOtua ʻae ngaahi fakaū ʻo māmani:
ʻoku māʻolunga lahi ʻaupito ia.