Tongan Bible (Revised West Version) Saame 46
46
1 Ko e tui ʻae siasi ki he ʻOtua, 8 Mo e enginaki ke vakai ki ai.
Ki he takimuʻa ʻoe ngaahi foha ʻo Kola, ko e hiva ʻi he ʻAlamoti.
Ko e ʻOtua ko hotau hūfanga mo e mālohi, ko e tokoni lahi pea ofi ʻi he mamahi.
Ko ia ʻe ʻikai ai te tau manavahē, ʻo kapau ʻe hiki ʻa māmani,
pea kapau ʻe hiki ʻae ngaahi moʻunga ki he loto tahi;
Kapau ʻe ʻuʻulu pea hou ʻa hono ngaahi vai,
pea ngalulu ʻae ngaahi moʻunga ʻi heʻene mahakehake.
Sila.
‌ʻOku ai ha vaitafe, ko hono mangaʻivai ʻo ia te ne fakafiefiaʻi ʻae kolo ʻoe ʻOtua,
ko e potu māʻoniʻoni ʻoe ngaahi fale fehikitaki ʻoe Fungani Māʻolunga.
‌ʻOku ʻi loto ʻiate ia ʻae ʻOtua; ʻe ʻikai ueʻi ia:
ʻe tokoni ia ʻe he ʻOtua, ʻi he hoko mai ʻae pongipongi.
Naʻe matalili ʻae hiteni, naʻe ngaueue ʻae ngaahi puleʻanga:
naʻa ne fakaongo atu hono leʻo, pea vela ʻo vai ʻa māmani.
Ko Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻoku ʻiate kitautolu;
ko e ʻOtua ʻo Sēkope ko hotau hūfanga.
Sila.
Haʻu, ʻo vakai ki he ngaahi ngāue ʻa Sihova,
ʻae ngaahi fakaʻauha kuo ne fai ʻi māmani.
‌ʻOku ne fakaʻosi ʻae ngaahi tau ʻo aʻu ki he ngataʻanga ʻo māmani;
ʻoku ne fesiʻi ʻae kaufana, ʻo ne tutuʻu ke motuua ʻae tao;
ʻoku ne tutu ʻae saliote ʻi he afi.
10 “Mou longo pē, pea ʻilo ko au ko e ʻOtua:
te u hakeakiʻi au ʻi he lotolotonga ʻoe hiteni,
te u hakeakiʻi au ʻi māmani.”
11 Ko Sihova ʻoe ngaahi kautau ʻoku ʻiate kitautolu;
ko e ʻOtua ʻo Sēkope ko hotau hūfanga.
Sila.